ประชุมวิชาการ

สื่อสารสังคม

หมอชวนวิ่ง

ประวัติศาสตร์แพทย์ไทย

แพทย์ต้นแบบของแพทยสภา

แพทย์อาสาแพทยสภา

ของที่ระลึก

อำนวยการ


กิจกรรม

แถลงข่าว 50 ปีแพทยสภา กับภารกิจดูแลแพทย์ และสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้ประชาชน
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ห้องชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ. เมือง จ. นนทบุรี