ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 


ระบบลงทะเบียนเพื่อ ขอทำบัตร MD CARD (เฉพาะนักศึกษาจบใหม่เท่านั้น)

หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ในกรณีที่กรอกข้อมูลผิดกรุณา คลิกที่นี่


กรุณากรอกข้อมูลของท่าน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

       
เลขที่บัตรประชาชน: * รหัสนักศึกษา:
รูปภาพ :

รูปถ่ายหน้าตรง สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังไม่มีลวดลาย)
ขนาดรูปภาพกว้าง 160 pixels สูง 200 pixels
ชื่อรูปภาพเป็น ภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขติดกัน ห้ามมีช่องว่าง
ประเภทไฟล์รูปภาพเฉพาะ .jpg, .jpeg หรือ .png

วิธีเตรียมรูปภาพเพื่อใช้สำหรับลงทะเบียน ( 254 KB)
คำนำหน้า: *  
ชื่อ (ภาษาไทย): * ชื่อเดิม(ถ้ามี):
นามสกุล (ภาษาไทย): * นามสกุลเดิม(ถ้ามี):
ชื่อ (English): * นามสกุล (English): *
วัน/เดือน/ปี เกิด: *
สถานภาพการสมรส: *  
สัญชาติ: * เชื้อชาติ: *
ศาสนา: * อายุ:
ภูมิลำเนา : ตำหนิ :
ชื่อ-สกุลบิดา: ชื่อ-สกุลมารดา:
ชื่อ-สกุลสามี ภรรยา(ถ้ามี):  
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา: *
ได้รับปริญญาฯ ในวิชาชีพอื่น:
     
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
     
ที่อยู่: *
เลขที่:
ถนน :
จังหวัด: * อำเภอ/เขต: *
ตำบล/แขวง: * รหัสไปรษณีย์: *
     
ที่อยู่ที่ปฎิบัติงานปัจจุบัน (ถ้ามี)
   
ที่อยู่ :
เลขที่:
ถนน :
จังหวัด : อำเภอ/เขต :
ตำบล/แขวง : รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :  
     
ที่อยู่สำหรับส่งบัตร MD Card
(ควรมีผู้รับปลายทาง เนื่องด้วยเป็นการส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน)
   
ที่อยู่: *
เลขที่:
ถนน :
จังหวัด: * อำเภอ/เขต: *
ตำบล/แขวง: * รหัสไปรษณีย์: *
เบอร์โทรศัพท์บ้าน: E-mail : *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: * Facebook :
 
ที่อยู่สำหรับส่งMD Card : *
อนึ่ง ท่านสามารถแก้ไขที่อยู่ในการส่งบัตร md card ได้ที่ tmcmdcard@gmail.com


กรณีที่แพทยสภาได้ทำการจัดส่งบัตร MD Card ให้ท่านตามที่อยู่ที่ระบุนี้แล้ว เกิดปัญหาบัตรสูญหาย
ท่านสามารถขอทำบัตร MDCARD ทางไปรษณีย์ได้ดังรายละเอียดที่ Link นี้
"ทำบัตร MDCARD ทางไปรษณีย์ (แพทย์เก่า)"


สถานที่ : * เลขที่: *
หมู่ : ถนน :
 

       

 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต