ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 


ระบบลงทะเบียนเพื่อ ขอทำบัตร MD CARD (เฉพาะนักศึกษาจบใหม่เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

       
เลขที่บัตรประชาชน: * รหัสนักศึกษา:
รูปภาพ :

รูปถ่ายหน้าตรง สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังไม่มีลวดลาย)
ขนาดรูปภาพกว้าง 160 pixels สูง 200 pixels
ชื่อรูปภาพเป็น ภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขติดกัน ห้ามมีช่องว่าง
ประเภทไฟล์รูปภาพเฉพาะ .jpg, .jpeg หรือ .png

วิธีเตรียมรูปภาพเพื่อใช้สำหรับลงทะเบียน ( 254 KB)
คำนำหน้า: *  
ชื่อ (ภาษาไทย): * ชื่อเดิม(ถ้ามี):
นามสกุล (ภาษาไทย): * นามสกุลเดิม(ถ้ามี):
ชื่อ (English): * นามสกุล (English): *
วัน/เดือน/ปี เกิด: *
สถานภาพการสมรส: *  
สัญชาติ: * เชื้อชาติ: *
ศาสนา: * อายุ:
ภูมิลำเนา : ตำหนิ :
ชื่อ-สกุลบิดา: ชื่อ-สกุลมารดา:
ชื่อ-สกุลสามี ภรรยา(ถ้ามี):  
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา: *
ได้รับปริญญาฯ ในวิชาชีพอื่น:
     
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
     
ที่อยู่: *
เลขที่:
ถนน :
จังหวัด: * อำเภอ/เขต: *
ตำบล/แขวง: * รหัสไปรษณีย์: *
     
ที่อยู่ที่ปฎิบัติงานปัจจุบัน (ถ้ามี)
   
ที่อยู่ :
เลขที่:
ถนน :
จังหวัด : อำเภอ/เขต :
ตำบล/แขวง : รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :  
     
ที่อยู่สำหรับส่งบัตร MD Card
(ควรมีผู้รับปลายทาง เนื่องด้วยเป็นการส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน)
   
ที่อยู่: *
เลขที่:
ถนน :
จังหวัด: * อำเภอ/เขต: *
ตำบล/แขวง: * รหัสไปรษณีย์: *
เบอร์โทรศัพท์บ้าน: E-mail : *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: * Facebook :
 
ที่อยู่สำหรับส่งMD Card : *
อนึ่ง ท่านสามารถแก้ไขที่อยู่ในการส่งบัตร md card ได้ที่ tmcmdcard@gmail.com


กรณีที่แพทยสภาได้ทำการจัดส่งบัตร MD Card ให้ท่านตามที่อยู่ที่ระบุนี้แล้ว เกิดปัญหาบัตรสูญหาย
ท่านสามารถขอทำบัตร MDCARD ทางไปรษณีย์ได้ดังรายละเอียดที่ Link นี้
"ทำบัตร MDCARD ทางไปรษณีย์ (แพทย์เก่า)"


สถานที่ : * เลขที่: *
หมู่ : ถนน :
 

       

 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต