ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ที่ 125 /2550
เรื่อง  เกณฑ์การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัย/ราชวิทยาลัยวิชาชีพ
ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525

เพื่อให้การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัย/ราชวิทยาลัยวิชาชีพ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ.2525  มีหลักเกณฑ์ และเป็นไปด้วยความเหมาะสม  คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุม
ครั้งที่ 10/2550 วันที่ 11 ตุลาคม 2550 มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติจัดตั้ง ดังนี้

เกณฑ์การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยวิชาชีพ
1.  ต้องมีหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางตามสาขาที่แพทยสภารับรอง มิใช่อนุสาขา
2.  ต้องมีการบริหารจัดการของสาขานั้นในระดับภาควิชาหรือเทียบเท่า  ในโรงเรียนแพทย์ไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของโรงเรียนแพทย์ที่มีในขณะนั้น
3.  ต้องมีแพทย์เฉพาะทางในสาขานั้นเป็นสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ ของแพทยสภา ไม่น้อยกว่าสองในสาม
4.  ต้องมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และมีผู้เข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขานั้น ไม่น้อยกว่า 20 คน ต่อปี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.  ต้องมีโครงการ และกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับสมาชิกที่ชัดเจน เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้
6.  ต้องมีการประชุมใหญ่ทางวิชาการอยางน้อยปีละ 1 ครั้ง         
7.  ต้องมีสำนักงานของตนเองและมีเจ้าหน้าที่ประจำที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทำการ
8.  ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากแพทยสภา


เกณฑ์การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นราชวิทยาลัย
วิทยาลัยวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525  หากมีความประสงค์จะ ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์เป็นราชวิทยาลัยวิชาชีพ  ให้กระทำได้เมื่อมีคุณสมบัติดังนี้
1.  จัดตั้งเป็นวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.  มีผลงานสนองพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3.  มีกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.  สมาชิกมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
5.  ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากแพทยสภา


ความเป็นมาเรื่องเกณฑ์การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัย/ราชวิทยาลัยวิชาชีพ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525

1.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2544 แพทยสภาได้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 5/2544 เรื่องเกณฑ์การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัย / ราชวิทยาลัยวิชาชีพ โดยความเห็นชอบและมติของคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 12/2543 วันที่ 14 ธันวาคม 2543

2.ได้ส่งประกาศเกณฑ์ดังกล่าวแจ้งไปยัง ราชเลขาธิการ ตามหนังสือที่ 012/40 ลงวันที่ 29 มกราคม 2554 และส่งประกาศเกณฑ์ดังกล่าวไปให้ประธานวิทยาลัย และประธานราชวิทยาลัยวิชาชีพ ทั้งสิ้น 12 ราชวิทยาลัย และ 1 วิทยาลัย (วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย) ตามหนังสือที่ พส 012/ว.37 ลงวันที่ 29 มกราคม 2544

3.ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 แพทยสภาได้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 125/2550 เรื่อง เกณฑ์การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัย /ราชวิทยาลัยวิชาชีพ ภายใต้พระราชบัญญัติ วิชาฃีพเวชกรรม พ.ศ.2525 โดยความเห็นชอบและมติของคณะกรรมการแพทยสภา ในการรประชุมครั้งที่ 10/2550 วันที่ 11 ตุลาคม 2550 โดยมีการแก้ไขสาระสำคัญบางประการคือ

   3.1เพิ่มเติม เกณฑ์การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยวิชาชีพ จาก 6 ข้อ เป็น 8 ข้อ และเปลี่ยนแปลง

        3.1.1 เพิ่มการกำหนดให้มีการบริหารจัดการของสาขานั้นในระดับภาควิชาหรือเที่ยบเท่าในโรงเรียนแพทย์ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของโรงเรียนแพทย์ที่มีในขณะนั้น

       3.1.2 เปลี่ยนแปลงจำนวนแพทย์เฉพาะทาง สาขานั้น จาก 250 คน เป็น 500 คน

       3.1.3 เปลี่ยนแปลงจำนวนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขานั้น จากไม่น้อยกว่า 10 คนต่อปี เป็น 20 คน ต่อปี

   3.2 สำหรับเกณฑ์การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นราชวิทยาลัย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้น การสลับหัวข้อ นำข้อ 2 ขึ้นมาเป็น ข้อ 1

4.ณ เวลาที่ประกาศฉบับที่ 125/2550 ออกประกาศใช้ มี วิทยาลัยที่ดำเนินการอยู่ในขณะนั้น 1 แห่ง คือ วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย (จัดตั้งเป็นวิทยาลัยเมื่อ 18 พฤษภาคม 2542)

5.สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา มิได้ส่งประกาศฉบับที่ 125/2550 ไปยังราชเลขาธิการ แต่มิได้มีการเปลียนแปลงสาระเดิม ในการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์เป็นราชวิทยาลัย

6.วิทยาลัยวิชาชีพที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์เป็นราชวิทยาลัยก่อนแพทยสภามีประกาศ เรื่องเกณฑ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์เป็นราชวิทยาลัย ฉบับแรก ปี พ.ศ.2544 มี

 • วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดตั้ง พ.ศ.2518
  เป็นราชวิทยาลัย 16 มิถุนายน 2525
 • วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดตั้ง 21 พฤศจิกายน 2526
  เป็นราชวิทยาลัย 28 ตุลาคม 2528
 • วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จัดตั้ง 14 เมษายน 2530
  เป็นราชวิทยาลัย 27 มิถุนายน 2539
 • วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดตั้ง 24 กันยายน 2530
  เป็นราชวิทยาลัย 3 ธันวาคม 2536
 • วิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จัดตั้ง 23 สิงหาคม 2532
  เป็นราชวิทยาลัย 20 สิงหาคม 2539
 • วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดตั้ง 30 พฤศจิกายน 2532
  เป็นราชวิทยาลัย 20 สิงหาคม 2539
 • วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดตั้ง 12 ตุลาคม 2533
  เป็นราชวิทยาลัย 20 สิงหาคม 2539
 • วิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดตั้ง 9 พฤษภาคม 2534
  เป็นราชวิทยาลัย 20 สิงหาคม 2539
 • วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จัดตั้ง 6 พฤษภาคม 2535
  เป็นราชวิทยาลัย 20 สิงหาคม 2539
 • วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดตั้ง 23 กันยายน 2535
  เป็นราชวิทยาลัย 20 สิงหาคม 2539
 • วิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดตั้ง 2 พฤศจายน 2538
  เป็นราชวิทยาลัย 13 มีนาคม 2540
 • วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย จัดตั้ง 27 มิถุนายน 2539
  เป็นราชวิทยาลัย 23 กันยายน 2542
 • วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดตั้ง 18 พฤษภาคม 2542
  เป็นราชวิทยาลัย 30 พฤษภาคม 2549

 

 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต