ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 
 
 
สารบัญ
พระราชดำรัสพระราชบิดา
1
แด่แพทย์จบใหม่
2
สารจากนายกแพทยสภา
3
สารจากเลขาธิการแพทยสภา
4
สารจากรองเลขาธิการแพทยสภา
5
สารบัญ
6
แพทย์ที่ดีควรเป็นอย่างไร
7
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
การเตรียมตัวของแพทย์จบใหม่สำหรับโลกภายนอก
10
  ศาสตราจารย์ภิชาน นายแพทย์พินิจ กุสละวณิชย์
ความเสี่ยงในชีวิตกับหมอใหม่
16
  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์
การปฏิรูปการดำเนินคดีอาญาของตำรวจต่อแพทย์
20
  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์
การปกป้องสิทธิของแพทย์เมื่อถูกกล่าวหา
ทางแพ่ง-อาญาจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุจริต
28
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิรัติ พานิชย์พงษ์
แพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพควรต้องรับโทษอาญา
ฐานประมาทเพราะช่วยผู้ป่วยไม่สำเร็จแม้มีเจตนาบริสุทธิ์หรือไม
44
  นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริดำชัย
เมื่อถูกฟ้องหรือถูกร้องเรียนต้องทำอย่างไร
48
  นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริดำชัย
หมอใหม่กับสังคม และเทคโนโลยี
55
  นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ
ถ้อยแถลงผู้จัดทำ
59
  นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต