กรรมการในคณะกรรมการกลางทางจริยธรรมของแพทยสมาคมแห่งประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมแพทยสภา

: 22 พ.ย 59     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 Prof. Dr. Ducksun Anh กรรมการ ในคณะกรรมการกลางทางจริยธรรมของแพทยสมาคมแห่งประเทศเกาหลี (Central Ethic Committee of Korean Medical Association) ได้เข้าเยี่ยมแพทยสภา เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการจัดตั้งและดำเนินกิจการของแพทยสภา เนื่องจากในปัจจุบัน ยังไม่มีสภาวิชาชีพทางด้านการแพทย์ ในประเทศเกาหลี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง ได้เป็นผู้แทนแพทยสภาต้อนรับ และให้ข้อมูลทางด้านวิชาการและการบริหารกิจการของแพทยสภา โดยมีนายแพทย์ปิยะ หาญวรวงค์ชัย อาจารย์แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมในคณะของ Prof. Ducksun Anh ด้วย