โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศ

: 08 ธ.ค. 59     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศ

มติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่12/2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559
รับรองให้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ของแพทยสภา