รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง ต้อนรับ Mr. Keiske Karaki เลขานุการเอก สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนประสานความร่วมมือเพื่อนำ Prof. Takagi, MD. และคณะจาก Showa University เข้าพบผู้บริหารของแพทยสภา ....

: 09 ก.พ. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-11.00

Mr. Keiske Karaki เลขานุการเอก สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เพื่อแลกเปลี่ยนประสานความร่วมมือเพื่อนำ Prof. Takagi, MD. และคณะจาก Showa University เข้าพบผู้บริหารของแพทยสภา ในวันที่ 21 กมภาพันธ์ 2560 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการประสานความร่วมมือ ในเรื่อง Medical Bilateral Agreement ระหว่างกัน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00-16.00

Prof. Le Quang Coung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะจากประเทศเวียตนาม ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของแพทยสภา และระบบบริหารการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง และศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ณ สำนักงานของ ศรว.