คำแถลงเลขาธิการแพทยสภา นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ต่อคณะกรรมการแพทยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560

: 02 มี.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


คำแถลงเลขาธิการแพทยสภา นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ต่อคณะกรรมการแพทยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560

กราบเรียนท่านนายกแพทยสภา ท่านคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแพทยสภา โดยหน้าที่ของเลขาธิการแพทยสภา

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่แพทยสภาทุกระดับ
  2. ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของแพทยสภา
  3. รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและทะเบียนอื่น ๆ
  4. ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของแพทยสภา
  5. เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

กระผมขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ พร้อมที่จะเป็นผู้ประสานและรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน จะทำให้การดำเนินงานของแพทยสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแพทยสภา กระผมจะยึดหลักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และหลักการมีส่วนร่วม จะส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่แพทยสภาด้วยขวัญและกำลังใจที่ดี และมีความสุข