ผนึกกำลังแพทย์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิฯ ชมรมฯ และนศ.หลักสูตร ปธพ.5

: 21 เม.ย. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ผนึกกำลังแพทย์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิฯ ชมรมฯ และนศ.หลักสูตร ปธพ.5

21 เม.ย 2560 : มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า ก.สาธารณสุข ชมรมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.) โดยนักศึกษา ปธพ.5 และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ในวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี โดยมีแพทย์กว่า 200 คน เปิด 22 คลินิกเฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท้องถิ่นขาดแคลน ให้บริการตรวจ รักษา-ผ่าตัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าพร้อมช่วยคนไข้ 10,000 ราย

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแพทยสภา กล่าวว่า ในวาระพิเศษที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จึงร่วมกับแพทยสภาซึ่งถือเป็นตัวแทนของแพทย์ไทย ทุกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระปกเกล้า ชมรมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล ทางการแพทย์ (ปธพ.) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 (ปธพ.5) โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมใจจัดโครงการเฉลิม พระเกียรติถวายแด่พระองค์ท่านใน “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ในวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ประธาน มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตแล้ว โครงการนี้เป็นงานจิตอาสาที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของแพทย์ทั้ง 4 เสาหลัก คือ ผู้บริหารแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จากกระทรวงสาธารณสุข จากภาครัฐคือหน่วยงานแพทย์ 4 เหล่าทัพ กรุงเทพมหานครและท้องถิ่น รวมทั้งผู้บริหารแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน ร่วมกันมอบโอกาสในการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับชาวจังหวัดปราจีนบุรี

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า สถาบันพระปกเกล้ามีความยินดี เป็นอย่างยิ่ง ในฐานะที่สถาบันได้ร่วมกับแพทยสภาจัดทำหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) ขึ้น ติดต่อกันเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว พบว่าหลักสูตรดังกล่าวได้รับการยอมรับ และมีผลการประเมินหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในระดับดีเยี่ยม เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ในเรื่องธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชน โดยมุ่งนำ “ธรรมาภิบาล” ไปสู่การปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ ผ่านงานวิจัย และการสร้างกิจกรรมจิตอาสา “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” จึงเป็นทั้งกระบวนการการเรียนในหลักสูตร และการแสดงพลังจิตอาสาของนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขให้กับคนไทย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.)ของแพทยสภา ที่มีต้นกำเนิดมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” ที่ทรงพระราชทานเป็นแนวทางแก้ปัญหาวงการแพทย์ไทย ให้แก่คณะแพทย์ผู้รักษาโดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลได้นำมามอบให้คณะกรรมการแพทยสภา และแพทยสภาได้มีมติให้ดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม โดยได้ร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้านำ “ธรรมาภิบาล” มาเป็นหลักในการสร้างหลักสูตร และสร้างกิจกรรมให้บรรลุตามแนวทางพระราชดำรัสดังกล่าว ทั้งนี้แพทยสภาประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 80 สาขา ภายใต้ 15 ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยแพทย์ ใน 4 เสาหลัก ซึ่งล้วนยินดีส่งแพทย์เฉพาะทางเข้าร่วมสนับสนุนโครงการต่อเนื่องมาตลอด 5ปี โดยจะเป็นการรักษาในระดับตติยภูมิหรือเป็นการรักษาโรคที่ซับซ้อน ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดแคลนอย่างมากสำหรับประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัด

นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง กล่าวว่า จะมีแพทย์อาสาเข้าร่วมในโครงการกว่า 200 คน มาจากคณะแพทยศาสตร์ 21 แห่ง ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยแพทย์ 15 แห่ง แพทย์จากภาครัฐ แพทย์จากเหล่าทัพทั้ง 4 แห่ง ตลอดจนแพทย์จากภาคเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยราชการอื่นๆ เพื่อย่นย่อระยะเวลาในการรอเข้ารับการรักษาโรคเฉพาะทางของผู้ป่วยในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้โครงการจะมีคลินิกแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ จำนวน 22 คลินิก ประกอบด้วย คลินิกศัลยกรรม จักษุคลินิก คลินิกโรคหัวใจ และหลอดเลือด คลินิกทันตกรรม คลินิกการสื่อความหมายและแก้ไขการได้ยิน คลินิกผ่าตัดโรคหู คลินิกสูตินรีเวชและหญิงวัยทอง คลินิกชายวัยทอง คลินิกโรคส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับแข็ง คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกอายุรกรรมเบาหวานและโรคไต คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคทั่วไป คลินิกบริจาคโลหิต คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกออร์โธปิดิกส์ คลินิกกายอุปกรณ์ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกแพทย์แผนไทยและแผนจีน คลินิกสุขภาพจิตและเลิกบุหรี่ คลินิกอายุรกรรมประสาท และคลินิกที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะสามารถตรวจรักษาผู้ป่วยได้กว่า 10,000 ราย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประธานกิจกรรม กล่าวว่า นอกจากการให้บริการตรวจรักษาคนไข้แล้ว ในการดำเนินโครงการฯ ยังมีกิจกรรมจากหน่วยสนับสนุนอีกมาก ที่ร่วมใจสนับสนุนให้สามารถมอบบริการให้กับคนไข้นับ 10,000 รายได้โดยประชาชนที่มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ มีการจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมบนเวที ของที่ระลึก อาหาร การเดินทาง ที่พัก การจัดงานพิธีเปิด การประชาสัมพันธ์ และการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลโครงการ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นงานในส่วนของนักศึกษาในหลักสูตร ปธพ.5 สายสนับสนุนงานแพทย์ โดยไม่ใช่แพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงที่เป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงต่างๆ และภาคเอกชนจากหลากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ อาทิ จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่สละเวลาเตรียมงานล่วงหน้าสำหรับโครงการนี้กันอย่างดีเยี่ยม

นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ในนามของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และชาวปราจีนบุรี ต้องขอขอบคุณ “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ที่เลือกมาจัด ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งถือกำเนิดจากความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีและผืนแผ่นดินไทยของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กิจกรรมนี้เป็นการให้โอกาสผู้ป่วย ในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่จะได้รับโอกาสในการตรวจรักษา โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งนี้โรงพยาบาลได้เตรียมการล่วงหน้าเป็นเวลานาน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของคนไข้ให้พร้อมสำหรับการเข้ารับการรักษา ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม นี้ รวมทั้งการจัดระบบลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับคนไข้ที่ต้องมาพร้อมกันเป็นจำนวนมากในวันจัดงาน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาคนไข้ โดยผสมผสานองค์ความรู้ทั้งการแพทย์แผนตะวันตกและการแพทย์แผนไทย การที่โครงการได้เลือกมาจัดที่ รพ.ของเราในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยยกระดับการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยและยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพ และการรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไทย

พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) กล่าวว่า การออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ เป็นกิจกรรมหลักของหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ฯ ที่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหลายหน่วยงาน มีการดำเนินการติดต่อกันมาทุกปี โดยหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่ออกหน่วยไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงการรักษา ในระดับตติยภูมิให้กับประชาชนในต่างจังหวัด ดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อนที่ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ล้วนต้องเดินทางไกลเข้ากรุงเทพฯ เพื่อรอคิวพบแพทย์ยาวนาน โครงการนี้จึงตั้งเป้า ที่จะให้คิวการรอรักษาเหลือศูนย์ และยังเป็นการซ้อมจัดโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ที่มีความร่วมมือจากแพทย์ทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมพร้อมกรณีเกิดความจำเป็นในอนาคต เช่น การเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดความรู้จากราชวิทยาลัยฯ โดยแพทย์เฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลในต่างจังหวัดโดยตรง สำหรับการจัดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ โดยหลักสูตร ปธพ.ในอดีตที่ผ่านมาทั้ง 4 ครั้งนั้น ได้ให้การรักษาคนไข้ในระดับตติยภูมิไปแล้วกว่า 22,000 ราย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

สำหรับประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นคนไข้โรคเฉพาะทาง ทั้ง 22 สาขา สามารถติดต่อขอเข้ารับการรักษาฟรี ใน “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 โดยติดต่อขอทราบรายละเอียด และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ในวันและเวลาราชการ

ภาพกิจกรรม