แพทยสภาเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการปฏิรูปกระบวนการพิจารณาคดีจริยธรรม ...

: 24 เม.ย. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


แพทยสภาขอเรียนเชิญ คณะกรรมการแพทยสภา คณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

คณะอนุกรรมการสอบสวน ราชวิทยาลัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน

ประธานองค์กรแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม สัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปกระบวนการพิจารณาคดีจริยธรรม"

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารสุข

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

  1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ
  2. กำหนดการ