แพทยสภา ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่งใหม่ 3 ท่าน

: 08 พ.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560เวลา 15.30น. ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แพทยสภามีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 5/2560 ในการนี้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา และคณะกรรมการแพทยสภา ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมยินดีกับ กรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย พลโทสาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม