ขอเชิญชวนสมาชิกแพทยสภา จ. น่าน - แพร่ และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงาน เยี่ยมเยียนสมาชิกแพทยสภา จ. น่าน - แพร่ และพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่อำเภอปัว ในโครงการ "แพทยสภาพบประชาชน" ในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2560

: 21 มิ.ย. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


กำหนดการเยี่ยมเยียนสมาชิกแพทยสภา จ. น่าน - แพร่ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2560
วันที่ 26 มิถุนายน 2560

13.30 16.30 น.

ประชุมและรับฟังความคิดเห็นสมาชิกแพทยสภา ที่โรงพยาบาลน่าน โดยเชิญแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดเข้าร่วมประชุม

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่อำเภอปัว ในโครงการ "แพทยสภาพบประชาชน"

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน แขกผู้มีเกียรติ อสม./ผู้พิการและเด็กนักเรียน


09.00 – 09.30 น.

ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมอำเภอปัว จ. น่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน
ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวเปิดงาน


09.30 – 10.30 น.

แพทยสภาพบประชาชน โดย นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการสมาชิกและมวลชนสัมพันธ์ และคณะ


10.30 – 11.30 น.

พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่อำเภอปัว จ.น่าน
น.ต.นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวความเป็นมาของโครงการฯ
ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา และน.ต.นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมกันมอบอุปกรณ์การแพทย์ พระราชทานมูลค่า 2,210,000 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
มอบของบริจาคให้เด็กนักเรียนจำนวน 400 คน มูลค่า 200,000บาทถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกรรมการและผู้พิการที่รับรถเข็น


13.30 – 16.30 น

ประชุมและรับฟังความคิดเห็นสมาชิกแพทยสภา ที่ โรงพยาบาลปัว โดยเชิญแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดเข้าร่วมประชุม

วันที่ 28 มิถุนายน 2560

10.00 – 12.00 น.

ประชุมและรับฟังความคิดเห็นสมาชิกแพทยสภา ที่โรงพยาบาลแพร่ โดยเชิญแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดเข้าร่วมประชุม