แพทยสภาสัญจร จังหวัดน่าน - จังหวัดแพร่ วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2560

: 18 ก.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


เมือวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะกรรมการแพทยสภาพร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นสมาชิกแพทยสภา ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน โดยมีนายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และนายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ให้การต้อนรับ

คำขวัญจังหวัดน่าน "แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระ ธาตุแช่แห้ง"


วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.3 0 – 12.00 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการแพทยสภาในการ เปิดโครงการแพทยสภาสัญจร "แพทยสภาพบประชาชน"ที่หอประชุมอำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยแพทยสภา ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็กพิการและคนพิการในเขตพื้นที่อำเภอปัว โดยนำอุปกรณ์มามอบให้กับคนพิการในวันนี้ จำนวน 72 ราย (ประกอบด้วย เด็กพิการ 10 ราย ผู้ใหญ่ 35 ราย ผู้สูงอายุ 37 ราย) แบ่งเป็นรถเข็น จำนวน 65 คัน อุปกรณ์ช่วยอื่นๆ จำนวน 125 ชิ้น ซึ่งได้แก่ ไม้ค้ำยัน วอคเกอร์ ที่สูบลม เบาะรองนั่ง ที่เกาะเดินแบบมีล้อ เป็นต้น โดยคิดเป็นมูลค่ารวม 2.2 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและเสริมทักษะแก่นักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2 จำนวน 400 คน

หลังจากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่องแพทยสภากับการคุ้มครองดูแลประชาชนด้านสุขภาพ ผู้อภิปรายประกอบด้วย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ โดยมี อสม จากจังหวัดน่านร่วมฟังประมาณ 400 คน บรรยากาศการอภิปรายเป็นไปด้วยดี อสม.มีส่วนร่วมในการอภิปรายและได้ข้อสรุปอย่างเป็นรูปธรรม

ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะกรรมการแพทยสภาพร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นสมาชิกแพทยสภา ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โยมีนายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และนายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้การต้อนรับ


วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 1.00 – 12.00 น. - คณะกรรมการแพทยสภาพร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นสมาชิกแพทยสภา ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลแพร่ โดยมีนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และแพทย์หญิงสุวรรณา ตีระวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ ให้การต้อนรับ

จังหวัดแพร่ "หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม"


ภาพกิจกรรม