ข่าว / ประกาศ


ทังหมด 324 รายการ

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 08 พ.ค. 60 วิธีการใช้งานระบบตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับแพทย์จบใหม่ 2560
 08 พ.ค. 60 ประกาศ การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560 รอบพิเศษ
 08 พ.ค. 60 แพทยสภา ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่งใหม่ 3 ท่าน
 04 พ.ค. 60 ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560 รอบ 2
 01 พ.ค. 60 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 27 เม.ย. 60 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม)
 24 เม.ย. 60 แพทยสภาเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการปฏิรูปกระบวนการพิจารณาคดีจริยธรรม ...
 21 เม.ย. 60 ผนึกกำลังแพทย์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิฯ ชมรมฯ และนศ.หลักสูตร ปธพ.5
 12 เม.ย. 60 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ....
 11 เม.ย. 60 ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมวิ่งไปกับหมอ พยา-ธิ ในวันที่ 4 มิ.ย. ที่สวนหลวง ร.9 เวลา 6.00 น. รายได้สมทบกองทุนการก่อสร้างอาคาร และซื้อเครื่องมือแพทย์...
 05 เม.ย. 60 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการหัวข้อ "โรงพยาบาลคิดนอกกรอบ Health tech Help Thai"
 03 เม.ย. 60 ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
 31 มี.ค. 60 ปธพ.5 ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อจัดทำโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 28 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานแพทยสภา (ตำแหน่งนิติกร)
 28 มี.ค. 60 แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์การป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559
 23 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานแพทยสภา (ตำแหน่งนิติกร) ... ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560
 10 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรม
 02 มี.ค. 60 แถลงข่าวแพทยสภา เปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระใหม่ พ.ศ. 2560 – 2562
 02 มี.ค. 60 คำแถลงเลขาธิการแพทยสภา นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ต่อคณะกรรมการแพทยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
 10 ก.พ. 60 ประกาศการรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560 รอบ 2

แสดงหน้า 3 ของ 17