ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 
ข่าว
 
 

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/tmcorth/public_html/ethics.php on line 247

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/tmcorth/public_html/ethics.php on line 247

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/tmcorth/public_html/ethics.php on line 325

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/tmcorth/public_html/ethics.php on line 325
 
 
บทความที่น่าสนใจ
     

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/tmcorth/public_html/ethics.php on line 451

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/tmcorth/public_html/ethics.php on line 451
 
 
บริการแพทย์
     

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/tmcorth/public_html/ethics.php on line 666

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/tmcorth/public_html/ethics.php on line 666
01 มี.ค. 59 ความคืบหน้า (ร่าง) กฎหมาย จำนวน 3 ฉบับ : :
อ่านต่อ >>
15 ก.พ. 59 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 3 /2559 เรื่อง การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2 : :
อ่านต่อ >>
15 ก.พ. 59 ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ : :
อ่านต่อ >>
15 ก.พ. 59 ประกาศ การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆพ.ศ. ๒๕๕๙ : :
อ่านต่อ >>
 
 
บริการประชาชน
     

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/tmcorth/public_html/ethics.php on line 881

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/tmcorth/public_html/ethics.php on line 881
 
 
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต