คำชี้แจงสำหรับการขอหนังสือรับรอง สาขาการฝึกอบรมสำหรับประกอบการขอ Statement of Need

 1. เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือตอบรับเข้าฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา
 2. กรณีที่ท่านต้องมายื่นเอกสารเพื่อขอ Statement of Need ที่สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ให้ท่านนำเอกสารทั้งหมดมาที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ขอรับคำขอหนังสือรับรองสาขาการฝึกอบรมสำหรับประกอบการขอ Statement of Need ได้ที่คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตึกสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 6 ชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 08 9693 7909 เพื่อขอหนังสือรับรองดังกล่าว
 3. โปรดโทรแจ้ง วัน เวลา ที่จะติดต่อขอรับ หนังสือรับรองดังกล่าวก่อนล่วงหน้า ยื่นคำขอหนังสือรับรองฯ แล้ว รอรับหนังสือรับรองฯ ได้เลย

  หรือ ดาวน์โหลดจาก www.tmc.or.th ไปที่หัวข้อฝึกอบรมและสอบ ไปที่คำขอหนังสือรับรอง สาขาการฝึกอบรมสำหรับประกอบการขอ Statement of Need พิมพ์รายละเอียดพร้อม สแกนหนังสือตอบรับเข้าฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ส่งถึงคุณศศิพร ภาสบุตร ที่อีเมล์ doodee1964@hotmail.com เพื่อดำเนินการ โปรดแจ้ง วัน เวลา ที่จะติดต่อขอรับหนังสือรับรองดังกล่าวก่อนล่วงหน้า

 4. เสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฯ ฉบับละ 200 บาท
 5. กรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองให้โอนเงินเข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข เลขที่บัญชี 340 2 01174 4 ส่งคำขอหนังสือรับรองฯ ที่ดาวน์โหลดจาก website ถึงคุณศศิพร ภาสบุตร ตามข้อ 2 โดยแจ้งที่อยู่ที่จะส่งเอกสารกลับไปให้ชัดเจน สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาขอเก็บค่าธรรมเนียม การจัดส่งเพิ่มเติมฉบับละ 50 บาท

ข้อแนะนำการกรอกรายละเอียด คำขอหนังสือรับรองสาขา การฝึกอบรมสำหรับประกอบการขอ Statement of Need

 • หมายเลข ๑ ให้ใส่ชื่อ – สกุล ของแพทย์ที่เข้าฝึกอบรม
 • หมายเลข ๒ ให้ใส่เลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทย์ที่เข้าฝึกอบรม
 • หมายเลข ๓ ให้ใส่วัน เดือน พ.ศ. ที่ออกใบอนุญาตฯ ของแพทย์ที่เข้าฝึกอบรม
 • หมายเลข ๔ ให้ใส่ชื่อสาขาที่แพทย์ขออนุมัติเข้าฝึกอบรมเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  ดูรายละเอียดจากหนังสือที่แพทย์ขออนุมัติเข้าฝึกอบรม หรือหนังสือตอบรับเข้าฝึกอบรม จากสถาบันการศึกษา
 • หมายเลข ๕ หากขอรับด้วยตนเองไม่ต้องกรอกรายละเอียด
 • หมายเลข ๖ กรณีเป็นผู้ทำการ แทน ให้ใส่ชื่อ – สกุลของผู้ทำการ แทน


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US