T2 / T3 : อนุมัติเข้าสอบฯ 26 กรกฏาคม 2561 - 30 กันยายน 2561

T5 : เปิดลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและเลื่อนชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561

T3 : บันทึกผลสอบ ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561

T2 : รับรองผลสอบ ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561