T2 / T3 : อนุมัติเข้าสอบฯ 06 กุมภาพันธ์ 2562 - 08 กุมภาพันธ์ 2562

T5 : เปิดลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและเลื่อนชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

T3 : บันทึกผลสอบ ฯ ตั้งแต่วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 - 08 กุมภาพันธ์ 2562

T2 : รับรองผลสอบ ฯ ตั้งแต่วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 - 08 กุมภาพันธ์ 2562