แจ้งเตือน! กรุณาใช้ Browser Firefox , Google Chrome , Safari เท่านั้น
  1. ใช้เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชื่อ และนามสกุล ในการตรวจสอบ
  2. ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ต้องเป็นแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) หรือแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร (แผน ข) ซึ่งมีรายชื่อใน "รายงานผู้ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและเลื่อนชั้นปี" ของสถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงาน
  3. ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ต้องเป็นแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อหนังสืออนุมัติ (แผน ค) ซึ่งมีรายชื่อใน "รายงานผู้ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและเลื่อนชั้นปี" ของสถานที่ปฏิบัติงาน
  4. กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและเลื่อนชั้นปี หรือสำเร็จมาจากต่างประเทศ โปรดติดต่อราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมสาขา/อนุสาขาที่ต้องการสมัคร
แพทย์ที่มีความประสงค์จะขอสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ เฉพาะสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้ติดต่อขอสมัครสอบโดยตรงที่ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย โทรศัทพ์ 0 2716 6651-2 หรือ
สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2590 3703

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการใช้งานโปรดติดต่อที่ ราชวิทยาลัย


ข้อมูลติดต่อ

  • สอบถามเกี่ยกับข้อมูลการสมัคร : ติดต่อ ราชวิทยาลัย ที่ท่านต้องการสมัคร
  • สอบถามเกี่ยวกับการใช้ระบบสมัครติดต่อ service@tmc.or.th