ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 

โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2558
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)
คู่มือใช้ในการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง


 ดาวน์โหลดเอกสาร Word    PDF


รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ

1. เครือข่ายที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คลิกเพื่อดูข้อมูล   ดาวน์โหลด
2. เครือข่ายที่ 2 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกเพื่อดูข้อมูล   ดาวน์โหลด
3. เครือข่ายที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คลิกเพื่อดูข้อมูล   ดาวน์โหลด
4. เครือข่ายที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกเพื่อดูข้อมูล   ดาวน์โหลด
5. เครือข่ายที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกเพื่อดูข้อมูล   ดาวน์โหลด
6. เครือข่ายที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลิกเพื่อดูข้อมูล   ดาวน์โหลด
7. เครือข่ายที่ 7 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิกเพื่อดูข้อมูล   ดาวน์โหลด
8. เครือข่ายที่ 8 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกเพื่อดูข้อมูล   ดาวน์โหลด
9. เครือข่ายที่ 9 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกเพื่อดูข้อมูล   ดาวน์โหลด
10. เครือข่ายที่ 10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คลิกเพื่อดูข้อมูล   ดาวน์โหลด
11.สรุปจำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ คลิกเพื่อดูข้อมูล   ดาวน์โหลด
12.รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเพื่อดูข้อมูล   ดาวน์โหลด
13.สถานที่เข้าปฏิบัติงานใช้ทุน ประจำปี 2558 คลิกเพื่อดูข้อมูล   ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมด PDF

 

จดหมายแจ้งเวียนหน่วยงานปี 58

1.จดหมายแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปี 2558 ดาวน์โหลด PDF และ  Word
2.จดหมายแจ้งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ดาวน์โหลด PDF และ  Word
3.จดหมายแจ้งรพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ดาวน์โหลด PDF และ  Word
4.จดหมายแจ้งรพ.สังกัดหน่วยงานอื่น ปี 2558 ดาวน์โหลด PDF และ  Word
5.จดหมายแจ้งหน่วยงานสังกัดอื่น ปี 2558 ดาวน์โหลด PDF และ  Word
6.แบบกรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อแพทย์ที่เข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี2558 ดาวน์โหลด PDF และ  Wordขั้นตอนดำเนินงานโครงการฯ โดยสังเขป ปี 2558

ขั้นตอนดำเนินงานโครงการฯ โดยสังเขป ปี 2558 ดาวน์โหลด PDF และ  Wordอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

1.กำหนดการอบรม ดาวน์โหลด PDF และ  Word
2.โครงการอบรม 24 เม.ย. 58 ดาวน์โหลด PDF และ  Word
3.จดหมายเชิญอบรมฯ ดาวน์โหลด PDF และ  Word
4.ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มพูนทักษะ ดาวน์โหลด PDF และ  Word
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต