คณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา

ความเป็นมา

แพทยสภา เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 และได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาใช้พระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 นับจากการก่อตั้งเป็นทางการมาจนถึงปี 2561 จะครบ 50 ปี ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา แพทยสภาได้ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนในการสร้างศรัทธาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ ศรัทธาที่แน่นแฟ้นของระหว่างประชาชนและแพทย์ในความเชื่อมั่นของกระบวนการรักษาและการรู้เท่าทันของประชาชนต่อผลการรักษา มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและการปฏิบัติงานของแพทยสภา

แพทยสภาได้กำกับมาตรฐานการดูแลรักษา ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมในการแก้ไขปัญหา พร้อมกับยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาการ การดูแลรักษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของแพทย์อย่างต่อเนื่องไปถึงระดับสากล เนื่องจากแพทยสภาได้ใส่ใจและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ตั้งใจพัฒนาการดูแลรักษาสู่ระดับสากล และแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนเสมอมา ดังนั้นแพทยสภาก่อตั้งมาได้ครบ 50 ปี จึงเป็นโอกาสอันดีที่แพทยสภาจะได้แสดงข้อมูลทางวิชาการ ผลงานต่าง ๆ ที่ได้ทำมา พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่จะผลักดันให้แพทยสภาทำงานต่อไป เพื่อเพิ่มพูนศรัทธา ความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ให้แน่นแฟ้นต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21(2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นประธาน

คณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบ 50 ปี แพทยสภา ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และ มีมติเสนอแต่งตั้งคณะทำงานฯ ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 8/2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้แก่ ให้แต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 7 ชุด ดังนี้

  1. คณะทำงานจัดการประชุมวิชาการในโอกาสครบ 50 ปีแพทยสภา โดยมี ศ.แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธานคณะทำงาน
  2. คณะทำงานสื่อสารสังคมในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา โดยมี รศ.แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร เป็นประธานคณะทำงาน
  3. คณะอนุกรรมการจัดงานโครงการ “หมอชวนวิ่ง” โดยมีนายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เป็นประธาน
  4. คณะทำงานประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย โดยมี นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล เป็นประธาน
  5. คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกแพทย์ต้นแบบ โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา เป็นประธานฯ
  6. คณะทำงานจัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา โดยมี พล.อ.ต.นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เป็นประธานฯ
  7. คณะทำงานจัดทำของที่ระลึก/เหรียญกษาปณ์ และตราไปรษณียากรในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา โดยมี นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ เป็นประธานฯ