แพทย์ต้นแบบของแพทยสภา

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา

1.เป็นสมาชิกแพทยสภาและยังมีชีวิตอยู่

2.เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรม แพทยสภา

3.ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้ดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์

4.เป็นแพทย์ผู้ประกอบคุณงามความดี มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เป็นที่ประจักษ์

5.ไม่เป็นกรรมการแพทยสภา และคณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา

6.ไม่เคยได้รับรางวัลของแพทยสภา

แบ่งกลุ่ม

1.วิชาการ/วิจัย เช่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ หรือโดดเด่นและเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง

2.นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และในด้านอื่นๆ

3.ด้านศิลปวัฒนธรรม/นักกีฬา/สังคม/นักเขียน /นักร้อง/นักแสดง/นักการเมืองการปกครอง/เศรษฐศาสตร์/ศาสนา และอื่นๆ

4.ด้านนอกสายการแพทย์ เช่นนักบริหาร/นักธุรกิจ/นักวิชาการ