อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์

: 12 ก.ค. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารจาก University of Cork, Inrland และ Director, Study Ireland. Mr. Gearoid McCarthy UCC Medicine & Health Development Manager, University of Cork, Ireland และ Mr. Seamus McHugh Director, Study Ireland ขอเข้าพบ รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ และนายแพทย์โยธิน เบญจวัง อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์