พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา”และ ถวายสักการะพระราชบิดาและพระบรมราชชนนี ที่ บูธ นิทรรศการ 50 ปี แพทยสภา

: 19 ก.ค. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” และงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15 โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข และ พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมในพิธี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสาธารณสุขไทย ในหัวข้อ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสุขภาพคนไทย” โดยกล่าวว่า การดำเนินงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ความสำเร็จของนโยบายสุขภาพของประเทศในการแสดงบทบาทการเป็นผู้นำของประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาค และระดับโลก เห็นได้จาก การลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีเอดส์ การสร้างหลักประกันสุขภาพแบบถ้วนหน้า การต่อสู้กับเชื้อดื้อยา (antimicrobial resistance -AMR) และการรณรงค์ใช้ยาอย่างเหมาะสม (rational drug use) การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนผ่านการส่งเสริมการออกกำลังกาย (physical activity) และการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ (food safety) รวมทั้งนโยบายการดูแลสุขภาพของผู้อพยพย้ายถิ่นและแรงงานข้ามชาติภายใต้หลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (leaving no-one behind)

ภายหลังจากกล่าวปาฐกถา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้า ถวายสักการะพระรูปพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี ที่บูธแพทยสภา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาออกบูธ เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของการเกิดระบบการสาธารณสุขขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชนที่มาร่วมงาน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เข้าใจพัฒนาการของการสาธารณสุขไทย

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งที่ สมเด็จพระมหิตาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงพบกับนางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ นักเรียนทุนพยาบาล ในคืนวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๑ เมื่อเสด็จไปทรงรับนักเรียนไทยที่สถานีรถไฟ South Station นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา ทรงพอพระทัยนางสาวสังวาลย์ตั้งแต่แรกพบ ต่อมาทรงประทับพระทัยในคุณสมบัติที่เพียบพร้อมของนางสาวสังวาลย์ จึงมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลพระราชมารดา และได้รับพระราชานุญาตให้ทรงหมั้นด้วยพระธำมรงค์เพชร ในพุทธศักราช ๒๔๖๒ ซึ่ง ครบ 100 ปี ของเส้นทางรักของทั้งสองพระองค์พอดี

อีกทั้งวันเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ยังตรงกับวันที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลแห่งพระราชกรณียกิจก่อเกิดการพัฒนา ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การทันตกรรม การพยาบาล สิ่งแวดล้อม การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ เป็นที่ยกย่องสดุดีในสังคมโลก

สมเด็จพระบรมราชชนกทรงรักคนไทยและเมืองไทย ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาในดินแดนห่างไกลครึ่งโลกเพื่อนำความรู้นั้นกลับมาสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย ดังลายพระหัตถ์ที่แสดงถึงความในพระหฤทัย ดังนี้

จดหมายของเธอที่เขียนถึง ปรินซ์ มหิดล ออฟสยาม ย่อมมาถึงฉันช้าไป เพราะที่นี่เขารู้จักฉันแต่ว่าเป็น มิสเตอร์ ม. สงขลา
แต่บัดนี้เขาจับได้แล้วว่าฉันนั้น เป็นใครอีกคนหนึ่งด้วย
เมื่อฉันเพิ่งออกไปเรียนหนังสือที่ยุโรป
ฉันไม่เคยรู้แน่เลยว่าชาติของฉัน บ้านของฉันนั้นสำคัญแก่ฉันเพียงไร
จนกระทั่งฉันได้มีโอกาสติดต่อกับคนไทย
จึงได้รู้ตัวว่ารักคนไทยเพียงใด
และได้รู้จักคุณสมบัติของคนไทยอันน่ารักมีคุณค่า
บัดนี้ฉันไม่ได้คิดถึงบ้านจนไม่สบายใจ
แต่เมื่อได้มาศึกษาที่นี่แล้ว
จึงได้รู้สึกตัวว่าถิ่นฐานของฉันในโลกนี้ ก็คือจะต้องอยู่ท่ามกลางคนไทยด้วยกัน
ลายพระหัตถ์ถึงหม่อมคัทริน จักรพงษ์ ณ อยุธยา

กิจกรรมในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.มหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย 2.งานประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 2,142 เรื่อง แบ่งเป็น การนำเสนอผลงานด้วยวาจา 745 เรื่อง การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ 1,038 เรื่อง และผลงานนวัตกรรมสิงประดิษฐ์ 359 เรื่อง 3.งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 การเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แบ่งหัวข้อสัมมนาออกเป็น 18 หัวข้อ อาทิชีวิตดิจิตอลกับสุขภาพคนไทย, พัฒนาคน สร้างชุมชน คุ้มครองคนไทยให้สุขภาพดี, การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้นนอกจากนี้ ยังได้มีการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15 ขึ้นพร้อมกัน รวมทั้งมีโซนนิทรรศการของหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย และสภาวิชาชีพ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.moph.go.th