"ปธพ.7" เปิดรับสมัครแล้ว..ถึงแค่ 9 ส.ค. อย่าพลาด!

: 24 ก.ค. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


สถาบันพระปกเกล้า-แพทยสภา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 7 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 9 สิงหาคม 2561

ปธพ.เป็นโครงการเกิดขึ้นตามพระราชดำรัส ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานให้วงการแพทย์ ผ่านคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ เมื่อพ.ศ.2553 ที่ รพ.ศิริราช ในการแก้ปัญหาวงการแพทย์ไทยว่า "อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร" แพทยสภานำมาสร้างเป็นหลักสูตร โดยอาศัยหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

"เข้าใจ" -เรียนรู้หลักธรรมาภิบาลและการเมืองการปกครองเข้มข้นจากสถาบันพระปกเกล้า และ เรียนรู้ระบบการแพทย์ไทยจากแพทยสภา

"เข้าถึง" -ดูงาน โรงพยาบาลใน 4เสาหลัก และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 แห่ง เข้าใจทั้งระบบการแพทย์ไทย เพื่อต่อยอดในการบริหาร เห็นของจริง เรียนรู้จากปัญหาจริง และผู้ปฏิบัติงาน

"พัฒนา" -ทำงานวิจัยกลุ่ม 10กลุ่ม เพื่อวางยุทธศาสตร์วงการแพทย์ไทย และ แก้ปัญหาระบบสาธารณสุขประเทศแบบยั่งยืน ปัจจุบันงานวิจัยถูกนำไปใช้จำนวนมาก ในแผนพัฒนาด้านต่างๆของประเทศ

"เสียสละ" - เรียนรู้การเสียสละให้สังคม ร่วมกันทำงานเพื่อคนอื่น จัดงานอาสาร่วมกับรุ่น 1-6 ในหลายโครงการ และเตรียมออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 7 ของ ปธพ.7 เอง(3-5 พค.2562) ที่ รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี โดยการสนับสนุนของ ปธพ.1-6 และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

จากพระราชดำรัสถูกนำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขไทย ด้วยการนำแพทย์ที่จบ จาก 21สถาบันมาเรียนรู้ร่วมกันเป็นพี่น้องอ่อนน้อมต่อกัน ในบริบท 4เสาหลัก คือ 1.สธ. 2.มหาวิทยาลัย 3.ทหาร ตำรวจ กทม. และ 4.เอกชน ที่มีจุดแข็งต่างกัน ทุกคนมีดีต่างกัน ร่วมเรียนรู้ ดูข้อเท็จจริง จากองค์การที่เกี่ยวข้องที่มิใช่แพทย์ ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยนำธรรมาภิบาลเป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหา ด้วยการวิจัย และนำทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแพทย์อาสา ให้เข้าใจความขาดแคลนจริงของพื้นที่ ในต่างจังหวัด และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

นักศึกษารุ่นพี่ 1-6 จำนวน 777 ท่าน ได้ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสาตลอดโครงการ 6ปี ดูแลคนไข้ไปแล้ว 10 จังหวัด กว่า 1แสนคน และอยู่ระหว่างทำโครงการตรวจรักษาพระภิกษุ 9 วัดถวายสมเด็จพระสังฆราช และ โครงการตรวจเด็กกำพร้าและคนพิการ 14 บ้าน ร่วมกับ พม.ในปี 2561

ทั้งนี้ต้องการนักศึกษาที่ ตั้งใจเรียนรู้ มีเวลา มีจิตอาสา และ ต้องการเข้าใจระบบแพทย์และสาธารณสุขจริงๆ เข้าร่วมโครงการ โดยโปรดกรอกใบสมัครด้วยตนเองเพื่อแสดงความตั้งใจ เพราะจะใช้ข้อมูลในการคัดเลือก โดยสัดส่วนจะเป็น แพทย์ 70ท่าน (มหาวิทยาลัย สธ. ทหาร ตำรวจ กทม. และเอกชน) หน่วยราชการและภาครัฐโดยการเชิญ 30 ท่าน และ ภาคเอกชน 40 ท่าน รวม 140 ท่าน อายุระหว่าง 40-65 ปี ไม่อยู่ระหว่างเรียนหลักสูตรใด ในวันเปิด 24กันยายน (วันมหิดล) ที่จะเปิดหลักสูตรที่ รพ.ศิริราช

การเรียน ศุกร์ เสาร์ เต็มวัน ห้ามเรียนซ้อน และ ต้องขอให้มีเวลาจริงๆ ช่วงเวลา ตค.2561-มิย.2562 ภาคเอกชนต้องผ่านสัมภาษณ์ 18-19 สค.2561 โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภา

รายละเอียด สมัคร ออนไลน์ ดูได้ที่นี่ครับ

www.kpi.ac.th/course-ptp7-2018/

พี่ๆรอน้องอยู่นะครับ

#ปธพ_เรียนจบ_งานบุญไม่มีจบ