แพทยสภาขอขอบคุณแพทย์อาสา ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง

: 26 ก.ค. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


แพทยสภาขอขอบคุณแพทย์อาสา ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 23-31 ตุลาคม พ.ศ.2560 หน้าท้องสนามหลวง ทั้งนี้แพทยสภาได้ส่งใบขอบคุณไปยังที่อยู่ของท่านแล้ว แต่หากหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ท่านยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว กรุณาติดต่อกลับมาหาเราอีกครั้งทางอีเมล พร้อมระบุที่อยู่ในการจัดส่ง มาที่ tmckpi@gmail.com เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านใหม่อีกครั้ง

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 แพทย์หญิงพรรณปพร ศรีพันธุ์วงศ์
2 แพทย์หญิงวรสิริ จันทร์กระจ่าง
3 นายแพทย์สถิต กุลนรัตน์
4 แพทย์หญิงเรณุกา จรัสพงศ์พิสุทธิ์
5 แพทย์หญิงจุฑามาศ สุจริต
6 แพทย์หญิงนฤมล เตียรถ์วิจิตร
7 แพทย์หญิงสุธิดา อารยเมธี
8 แพทย์หญิงปิยะวรรณ ด่านวิไล
9 แพทย์หญิงปัญจฉัตร รัตนมงคล
10 นายแพทย์สรฤทธิ์ เกียรติเฟื่องฟู
11 แพทย์หญิงภัทราภรณ์ เฉลิมวัฒนชัย
12 แพทย์หญิงกฤติมา อัศววีระเดช
13 นายแพทย์ชาญชัย จตุรันต์รัศมี
14 แพทย์หญิงโศภินันท์ ชัยพิริยะศักดิ์
15 นายแพทย์วรชาติ ชัยเกียรติยศ
16 แพทย์หญิงวิภาวี ภู่รัก
17 นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
18 นายแพทย์อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
19 นายแพทย์สุรพล อัศวสุวรรณกิจ
20 แพทย์หญิงวิภาวี เกียรติเสริมขจร
21 นายแพทย์เอกวิทย์ ยมสมิต
22 นายแพทย์อรรถวิทย์ พานิชกุล
23 แพทย์หญิงอุบลพรรณ วีระโจง
24 นายแพทย์เอกวิทย์ ยนต์มิตร
25 นายแพทย์ศวยส เหรียญมณี
26 นายแพทย์วิจิตร พริ้วรักษา
27 แพทย์หญิงศันสนีย์ ทศศิริ
28 แพทย์หญิงภัทราภรณ์ ทองยงค์
29 นายแพทย์ฑีฆวัฒน์ สาระบัว
30 แพทย์หญิงนุชนารถ พัฒนาปัญญาสัตย์
31 แพทย์หญิงณัฐวรีย์ กาญจนอุทัย
32 นายแพทย์อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์
33 แพทย์หญิงธนัญญา เรืองอุไรฤกษ์
34 แพทย์หญิงหทัยภัทร สุภธีระพงษ์
35 นายแพทย์วทัญญู ตั้งศิริอำนวย
36 แพทย์หญิงเมลดา ชนิดนวล
37 แพทย์หญิงกานต์วรรณ ใจเกรียงไกร
38 นายแพทย์วิทวัส โอมพรนุวัฒน์
39 นายแพทย์สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ
40 แพทย์หญิงธิภาพร ฟูรังษีโรจน์
41 แพทย์หญิงบุศรา ศิริวันสาณฑ์
42 นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
43 นายแพทย์ทินกร สำเร็จ
44 นายแพทย์สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์
45 แพทย์หญิงสกาวเดือน นำแสงกุล
46 แพทย์หญิงนิศารัตน์ เจริญศรี
47 แพทย์หญิงรัฐพร สัมบุณณานนท์
48 นายแพทย์นันทวัฒน์ กุลศิริรัตน์
49 แพทย์หญิงเชิดชู อริยศรีวัฒนา
50 นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ
51 นายแพทย์สุรสีห์ ศรีหาสาร
52 นายแพทย์ชัชวาลย์ จันทะเพชร
53 แพทย์หญิงไพรินทร์ ซิ้มเจริญ
54 นายแพทย์เกษมศักดิ์ จึงจรูญ
55 แพทย์หญิงปารณีย์ จันทร์อ่อน
56 นายแพทย์ชาญชัย จาตุรันต์รัศมี
57 แพทย์หญิงจุฑามาศ ม่วงทอง
58 นายแพทย์ณรงศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล
59 แพทย์หญิงภาญจนา พรพินันวรกิจ
60 แพทย์หญิงอุไรรัตน์ ชื่นแช่ม
61 แพทย์หญิงจิดาภา สาริกิจ
62 แพทย์หญิงจุฑากร ศักดิ์สัมฤทธิ์
63 นายแพทย์ภรานนท์ ลิมป์รัชตามร
64 แพทย์หญิงนลินรัตน์ อมรพิมลธรรม
65 แพทย์หญิงสิรารัตน์ โมรรัต
66 นายแพทย์ชวลิต ชยางศุ
67 แพทย์หญิงสุนีย์ เมธาจิรภัทร
68 นายแพทย์ศรุต ประวิตรกุลวัฒน์
69 แพทย์หญิงเมธาวดี หนุนภักดี
70 นายแพทย์ศุภกานต์ เตชะพงศธร
71 นายแพทย์อนุชิต กิจสมบัติ
72 แพทย์หญิงนันทิดา ประเสริฐวรนันท์
73 แพทย์หญิงรติกร สุนทรารัตน์พงษ์
74 แพทย์หญิงรุ่งทิพย์ วรรณวิมลสุข
75 นายแพทย์อรรถกร จารุศรีวรรณา
76 แพทย์หญิงสิตานัน แสงศรี
77 แพทย์หญิงดุจฤดี อภิวงศ์
78 แพทย์หญิงสลิล พงศ์พจมาน
79 นายแพทย์ปราการ ตอวิเชียร
80 นายแพทย์ธีร กิจมาตรสุวรรณ
81 นายแพทย์กรัณย์ธร ยันตรวัฒนา
82 แพทย์หญิงสุรัมภา ประภัสสรวิจิตร
83 แพทย์หญิงประภัสสร ธีรศาสตร์
84 นายแพทย์ธีรวัฒน์ วงค์สุวรรณทัต
85 พันตรีหญิงธนัตสุดา เอื้อบุญกุล
86 นายแพทย์ณัฐ ไกรโรจนานันท์
87 นายแพทย์ภรณ์ชนก ตันตินิพันธุ์กุล
88 นายแพทย์มติ จงศิริภิญโญ
89 แพทย์หญิงอุรารัตน์ เบญจารัตนมณี
90 แพทย์หญิงเพ็ญวดี อาวะภาค
91 นายแพทย์ชนินทร์ สรรพาณิชย์
92 แพทย์หญิงสุทัตตา บุญกาญจน์
93 นายแพทย์กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์
94 แพทย์หญิงทิพย์มาศ พบสุข
95 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ สุทธิรัตน์
96 นายแพทย์ณัฐวุฒิ จรัญนฤมล
97 แพทย์หญิงประภาพร ปัญญนนทกานต์
98 แพทย์หญิงวรงค์พร พงศ์ภิญโญภาพ
99 นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานะสิทธิ์
100 แพทย์หญิงกอบกาญจน์ พงศ์ไพโรจน์
101 นายแพทย์วิชัย สิ้นชัยภูมิ
102 นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์
103 นายแพทย์ณัฐวุฒิ ศิริรังษี
104 นายแพทย์สงคราม โชคชัย
105 นายแพทย์พิษณุเกียรติ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
106 แพทย์หญิงพิชญา เพชรบรม
107 นายแพทย์ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา
108 นายแพทย์ฤทธิชัย พุทธประสิทธิ์
109 นายแพทย์นรธิป นพฤทธิ์
110 แพทย์หญิงอัจฉรา รักษา
111 แพทย์หญิงลลิต ตปนียวรวงศ์
112 เรือโท นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ อิ่มสุวรรณ
113 พ.อ.หญิงพนมวัลย์ บุณยมานพ
114 นายแพทย์ พงศ์สวัสดิ์ ชกุลสวัสดิ์
115 แพทย์หญิงรพีพรรณ มอร์ด
116 นายแพทย์นิพนธ์ วรเมธกุล
117 นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์
118 นายแพทย์จักรภพ อนิวรรตกูล
119 แพทย์หญิงวรุณยุภา อู่ขลิบ
120 แพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์
121 แพทย์หญิงกิตตินันท์ สมุทรสินธุ์
122 แพทย์หญิงวิไล ธนสารอักษร
123 นายแพทย์วาปี มาศผล
124 แพทย์หญิงศิขริน มาอินจร
125 แพทย์หญิงสุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์
126 นายแพทย์ปองภพ ตันตาปกุล
127 แพทย์หญิงณัฐระพี เกียรติวุฒินนท์
128 แพทย์หญิงชนิสรา กาญจนะศักดิ์ดา
129 นายแพทย์ชญาน์ทัต ศิรินาวิน
130 นายแพทย์ธนิต เจริญกิจธนกุล
131 แพทย์หญิงนันทวัน ชอุ่มทอง
132 แพทย์หญิงกุลมาศ จงธนเศรษฐกุล
133 แพทย์หญิงฉัตรมณี ศิริวิทยากร
134 นายแพทย์วีระยุทธ หุมอาจ
135 นายแพทย์เจริญลาภ อุทานปทุมรส
136 แพทย์หญิงปณดา อัศวเคนทร์กุล
137 นายแพทย์โฆษิต วรธีระ
138 แพทย์หญิงศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล
139 นายแพทย์พงศกร รุ่งจำรัสโสภา
140 แพทย์หญิงเดือนเพ็ญ วันทนาศิริ
141 แพทย์หญิงศนิศรา จันทรจำนง
142 แพทย์หญิงจอมใจ วิจิตรานนท์
143 แพทย์หญิงสกุณา อุษณวศิน
144 แพทย์หญิงนิภาวดี ชัยสุขสันต์
145 แพทย์หญิงจิรวรรณ ลาวัณย์วิสุทธิ์
146 นายแพทย์วศิน แมตสี่
147 นายแพทย์ไพศาล เตชะวลีกุล
148 นายแพทย์นรชัย ชาญฐิติเวช
149 แพทย์หญิงณิชกานต์ บุญยก
150 แพทย์หญิงภาคภูมิ เจนวงศ์วิโรจน์
151 แพทย์หญิงภัทรชุดา ฌอสกุล
152 นายแพทย์สุกปรีดา ชัยนิธิกรรณ
153 แพทย์หญิงพร้อมพร วงศ์วัฒนฤกษ์
154 นายแพทย์เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
155 พลตรี ผศ.นายแพทย์ กิฏาพล วัฒนกูล
156 แพทย์หญิงพรรณประภา แสนรุ่งเมือง
157 นายแพทย์ดนัย เหล่าประเสริฐ
158 นายแพทย์สิทธิโชค ลีลาอมรสิน
159 นายแพทย์ชาเคน มานิยันต์
160 แพทย์หญิงสุรีรัตน์ พรหมพฤกษา
161 นายแพทย์วิชญ์พงศ์ เล็กชะอุ่ม
162 นายแพทย์จำเริญ สรพพัน์
163 นายแพทย์สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธ์
164 แพทย์หญิงอภิชญา สุขประเสริฐ
165 นายแพทย์อดิเทพ อภินันธ์ธงไทย
166 นายแพทย์ภัทร วรวุทธินนท์
167 นายแพทย์ศุภกิตติ ขัมพานนท์
168 นายแพทย์ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์
169 แพทย์หญิงภาวิตา ชุมเกลี้ยง
170 แพทย์หญิงภัทร์นฤน สถิรพงษะสุทธิ
171 นายแพทย์อนุกูล แก้วบริสุทธิ์สกุล
172 แพทย์หญิงศิริลักษณ์ เวชเตง
173 นายแพทย์ภูรินทร์ ห้าประเสริฐ
174 แพทย์หญิงอภิรดี อุทัยไพศาลวงศ์
175 นายแพทย์ธวัช เซียววัฒนกุล
176 แพทย์หญิงณัฐยา สิริประภาพรรณ
177 แพทย์หญิงกรกต ปล้องทอง
178 แพทย์หญิงชุติมา ทองนวล
179 นายแพทย์พลัฏฐ์ สถิรวิชย์
180 นายแพทย์นพพร อนุกูลการกุศล
181 แพทย์หญิงพรพิมล อุปการ
182 นายแพทย์ศุภณัฐ เกิดผลวัฒนา
183 แพทย์หญิงธันยา ธัญลักษณ์มะระ
184 นายแพทย์สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
185 นายแพทย์ปรีชา งามสำโรง
186 นายแพทย์ธฤต มุนินทร์นพมาศ
187 นายแพทย์จิรวัฒน์ แม้นศรีสม
188 นายแพทย์สุธี ทวิรัตน์
189 แพทย์หญิงเนตรชนก สามไชย
190 นายแพทย์สิปปนนท์ สามไชย
191 แพทย์หญิงอนรรฆวรรณ อิงประสาร
192 แพทย์หญิงศยามล สัตยสัณห์สกุล
193 แพทย์หญิงวรรณภา เลิศประภามงคล
194 นายแพทย์วรพล เวชชาภินันท์
195 นายแพทย์นภ ศิริวงศ์
196 แพทย์หญิงวลัยพรรณ วัชรชินวงศ์
197 นายแพทย์พิศิษฐ์ ด่านไทยนำ
198 นายแพทย์ศุภกฤษ สัตตบุศย์
199 แพทย์หญิงชุติมา เกิดศิริ
200 แพทย์หญิงสุธิดา อ่ำเอี่ยม
201 แพทย์หญิงชุลีพร คงมีสุข
202 นายแพทย์ธรธวัช วุฒธนานนท์
203 แพทย์หญิงนิวัน กลิ่นงาม
204 นายแพทย์พีรวุฒิ จันทนา
205 นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
206 แพทย์หญิงชามาศ วงค์ษา
207 แพทย์หญิงนวรัตน์ คงศักดิ์ตระกูล
208 นายแพทย์จุลภัทร ยศสุนทรากุล
209 นายแพทย์วิชาญ ลือสมบูรณ์
210 นายแพทย์อนุชา จินตนาวงศ์
211 นายแพทย์ครรชิต ช่อหิรัญกุล
212 นายแพทย์ปัญญวัชร ภาษีผล
213 แพทย์หญิงธัญรดา เลี่ยมเส้ง
214 แพทย์หญิงสโรบล เจาฑะเกษตริน
215 นายแพทย์โชติ วีระวงษ์
216 นายแพทย์พรชัย วงศ์อุไรเลิศกุล
217 แพทย์หญิงลภากร ฉัตรพัฒน์
218 แพทย์หญิงประภาพร ปิยะบวรนันท์
219 แพทย์หญิงคนึงนิด พาที
220 แพทย์หญิงจิตรฟ้า หรูรุ่งโรจน์
221 แพทย์หญิงนฤมล เล็กศิวิไล
222 นายแพทย์ชญานิน เลิศมหรรพฤฒิ
223 นายแพทย์ยศวรรษ นวลประเสริฐ
224 นายแพทย์กุลภัทร์ กลิ่นหอม
225 แพทย์หญิงปิยาอร นำไพศาล
226 แพทย์หญิงดวงกมล วงษ์สวรรค์
227 แพทย์หญิงธนัญญา โลกานุวัตรเสถียร
228 นายแพทย์นพพร ปฐมกุลวงศ์
229 แพทย์หญิงณิชา ลิ้มตระกูล
230 แพทย์หญิงณัชชา หาสุข
231 แพทย์หญิงกนิษฐา กิจสมบัติ
232 นายแพทย์ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง
233 แพทย์หญิงศกุนี นิรันดร์วิชย
234 แพทย์หญิงสุธาสินี ตันสุริยวงษ์
235 นายแพทย์ณรงค์ เชาวนะปัญจะ
236 นายแพทย์ธเนตร์ พงษ์เจริญสุข
237 แพทย์หญิงกชวรรณ เจริญประสพสุข
238 นายสรรพสิทธิ์ สุดกังวาล
239 แพทย์หญิงธันชุดา สำเภาเงิน
240 แพทย์หญิงจิรัฏฐศรี สุวรรณบำรุงชัย
241 แพทย์หญิงทิพวรรณ วรรณชัย
242 นายแพทย์ณัฐพล ว่องเวศน์
243 แพทย์หญิงอิกษณา อุณาตระการ
244 แพทย์หญิงนวรัตน์ ชละเอม
245 นายแพทย์เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์
246 แพทย์หญิงเพียงแข ภาคพิบูลย์
247 นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ
248 นายแพทย์สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์
249 นายแพทย์พสิษฐ์ อัศวธนบดี
250 แพทย์หญิงกมลมาศ เอกปัต
251 แพทย์หญิงรักษ์ ภูษณสุวรรณศรี
252 แพทย์หญิงพุทธรักษา พุ่มเจริญ
253 แพทย์หญิงทิพย์ธิดา กิตติรัชตวานนท์
254 นายแพทย์ศานิตย์ นาวิกบุตร
255 แพทย์หญิงกณภัทร วุฒิพงศ์
256 แพทย์หญิงผกาพรรณ บุปผา
257 แพทย์หญิงพรรณนิภา วิริยะอมรชัย
258 นายแพทย์วินัย แทนบุญไพรัช
259 นายแพทย์รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล
260 นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
261 แพทย์หญิงสิจา ลีลาทนาพร
262 นายแพทย์เบญจพล ท้วมสมบุญ
263 นายแพทย์คงพันธ์ เหมือนมยุรฉัตร
264 แพทย์หญิงพรจิรา กิตติธเนศวร
265 แพทย์หญิงประไพรัตน์ เหมราช
266 แพทย์หญิงจิตติมา ไทยหาญ