ประเภทสาขา และระยะเวลาการฝึกอบรม

: 02 มิ.ย. 57     : แพทยสภา


 

ประเภท / สาขา

จำนวนปี

๑. สาขาประเภทที่ ๑

 

๑ . จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry )

๒ . นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine )

๓ . พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology )

๔. พยาธิวิทยาคลินิก ( Clinical Pathology )

๕. พยาธิวิทยาทั่วไป ( Anatomical and Clinical Pathology )

๖. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ( Therapeutic Radiology and Oncology )

๗. เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )

๘. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ( Emergency Medicine )

๙. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ( Nuclear Medicine )

๑๐. อายุรศาสตร์โรคเลือด ( Adult Hematology )

๑๑. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ( Child and Adolescent Psychiatry )

๑๒. อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ( Oncology )

สาขาประเภทที่ ๒

 

๑. กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics )

๒. จักษุวิทยา ( Ophthalmology )

๓. ประสาทวิทยา ( Neurology )

๔. รังสีวิทยาทั่วไป ( General Radiology ) ยกเลิก ปี ๒๕๕๗

๕. รังสีวิทยาวินิจฉัย ( Diagnostic Radiology )

๖. วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )

๗. เวชศาตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา ( Preventive Medicine, Epidemiology )

๘. เวชศาตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน ( Preventive Medicine, Aviation Medicine )

๙.เวชศาตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ( Preventive Medicine,Clinical Preventive Medicine )

๑๐. เวชศาตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ( Preventive Medicine, Public Health )

๑๑.เวชศาตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ( Preventive Medicine, Community Mental Health )

๑๒. เวชศาตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ( Preventive Medicine, Occupational Medicine )

๑๓. เวชศาตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล ( Preventive Medicine ,Maritime Medicine )

๑๔. เวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ( Preventive Medicine Travel Medicine )

๑๕. เวชศาสตร์ฟื้นฟู ( Rehabilitation Medicine )

๑๖. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ( Obstetrics and Gynecology )

๑๗. โสต ศอ นาสิกวิทยา ( Otolaryngology )

๑๘. อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )

๑๙. กุมารศัลยศาสตร์ ( Pediatric Surgery )

๒๐. ตจวิทยา ( Dermatology )

๒๑. ศัลยศาสตร์ ( Surgery )

๒๒. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ( Urological Surgery )

๒๓. ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedics )

๒๔. ประสาทศัลยศาสตร์ ( Neurological Surgery )

๒๕ โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ( Pediatric Hematology-Oncology )

๒๖. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery )

 

ประเภท / สาขา

จำนวนปี

๒๗. ศัลยศาสตร์ทรวงอก ( Thoracic Surgery )

สาขาประเภทที่ ๓

 

๑. กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ( Pediatric Dermatology )

๒. กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ( Neonatal- Perinatal Pediatric )

๓. กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ( Pediatric Neurology )

๔. กุมารเวชศาสตร์การพัฒนาการและพฤติกรรม ( Developmental and Behavioral Pediatrics )

๕. กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ( Pediatric Endocrinology and Metabolism )

๖. กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ( Pediatric Infectious Disease )

๗. กุมารเวชศาสตร์โรคไต ( Pediatric Nephrology )

๘. กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ ( Pediatric Gastroenterology and Hepatology )

๙. กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ( Pediatric Allergy and Immunology )

๑๐. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ ( Pediatric Respiratory Diseases )

๑๑. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ (( Pediatric Cardiology )

๑๒. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ ( Pediatric Nutrition )

๑๓. การระงับปวด ( Pain Management )

๑๔. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง ( Advanced Diagnostic Radiology )

๑๕. ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ( Diagnostic Neuroimaging )

๑๖. โภชนศาสตร์คลินิก ( Clinical Nutrition )

๑๗. มะเร็งนรีเวชวิทยา ( Gynecologic Oncology )

๑๘. รังสีร่วมรักษาของลำตัว( Body Intervention Radiology )

๑๙. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท ( Interventional Neuroradiology )

๒๐. วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ( Cardiovascular and Thoracic Anesthesia )

๒๑. วิสัญญีสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท ( Neuroanesthesia )

๒๒. วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก ( Pediatric Anesthesia )

๒๓. เวชบำบัดวิกฤต ( Intensive and Critical Care Medicine )

๒๔. เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ( Reproductive Medicine )

๒๕. เวชศาสตร์มาดาและทารกในครรภ์ ( Maternal Fetal Medicine )

๒๖. เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ( Clinical Pharmacology and toxicology )

๒๗. ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ( Facial Plastic and Reconstructive Surgery )

๒๘. ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ( Surgical Oncology )

๒๙. ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ( Colon-rectal Surgery )

๓๐. ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ( Vascular Surgery )

๓๑. ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ( Trauma Surgery )

๓๒. อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม ( Rheumatology )

๓๓. อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ( Endocrinology and Metabolism )

๓๔. อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ( Infectious Diseases )

๓๕. อายุรศาสตร์โรคไต ( Nephrology )

๓๖. อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก (Allergy and Clinical Immunology )

๓๗. อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology )

 

ประเภท / สาขา

จำนวนปี

๓๘. อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ( Pulmonary and Pulmonary Critical Care

Medicine )

๓๙. อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ( Cardiology )

๔๐. อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ ( Geriatric Medicine )

๔๑. พยาธิสูตินรีเวชวิทยา ( Obstetric and Gynecological Pathology )

๔๒ ตจพยาธิวิทยา ( Dermatopathology )

๔๓.ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ ( Reconstructive Orthopaedics )