วิธีการและขั้นตอนรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม ๒๕๕๙

: 15 ก.ค. 58     : ประชาสัมพันธ์


 

1. ขั้นตอนก่อนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

วันที่ 20-31 สิงหาคม 2558 ราชวิทยาลัย/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยแจ้งสถาบันฝึกอบรมให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนศักยภาพการฝึกอบรม จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่จะขอรับในปีการฝึกอบรม 2559 ผ่านทางเว็บไซท์ www.resident.tmc.or.th/admin
   
ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2558
ราชวิทยาลัย/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ส่งรายชื่อแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ทุกสาขาทุกชั้นปี รวมทั้งแพทย์ที่จะเริ่มปฏิบัติงานเฉพาะสาขาเพื่อการสอบวุฒิบัตร ในปีการฝึกอบรม 2559 (กำลังฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะใน 2558) ของสถาบันฝึกอบรมและสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรทุกแห่งให้แก่แพทยสภา ทางอีเมล postgradtmc@gmail.com  และเอกสารด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
 
   
ภายใน4 กันยายน 2558
1.ราชวิทยาลัย/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ตรวจสอบศักยภาพการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมประจำ ปีการฝึกอบรม 2559 ที่สถาบันแจ้งผ่านทางเว็บไซท์  www.resident.tmc.or.th/admin 
 
2.วันสุดท้ายที่ราชวิทยาลัย/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย แจ้งแพทยสภาเพื่อขอเปิดสถาบันฝึกอบรม ปรับเพิ่ม/ลดศักยภาพการฝึกอบรมประจำปีการฝึกอบรม 2559 รอบที่ 1 ทางอีเมล postgradtmc@gmail.com   
 
   
วันที่ 1-15 กันยายน 2558 แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานเฉพาะสาขาในปีการฝึกอบรม 2559ลงทะเบียน (ด้วยตนเอง) โดยกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนผ่านทาง website www.resident.tmc.or.th/admin 
   
วันที่ 16-30 กันยายน 2558 ราชวิทยาลัย/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ตรวจสอบการลงทะเบียนของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานเฉพาะสาขาในปีการฝึกอบรม 2559ผ่านทางเว็บไซท์ www.resident.tmc.or.th/admin และจัดการให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไม่สมบูรณ์
   
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ราชวิทยาลัย/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ตรวจสอบจำนวนตำแหน่งการขอรับแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ ที่สถาบันแจ้งผ่านทางเว็บไซท์ www.resident.tmc.or.th/admin โดยเมื่อรวมกับจำนวนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ที่ลงทะเบียนแล้ว ต้องไม่เกินศักยภาพการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมนั้น
   
วันที่ 7 ตุลาคม 2558
ประชุมคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อสรุปจำนวนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ และตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2559 ที่จะประกาศรับใน
รอบที่ 1 พร้อมตรวจร่างประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำ ปีการฝึกอบรม 2559 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณา
   
วันที่ 8 ตุลาคม 2558
นำเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อ
1.อนุมัติแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานเฉพาะสาขาในปี 2559
 
2.พิจารณาร่างประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2559 พร้อมจำนวนตำแหน่งการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม รอบที่ 1
   

 

2. ขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2559 รอบที่ 1

วันที่ 2 สิงหาคม 2558
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัด เพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 พร้อมส่งประกาศผลการคัดเลือกให้แพทยสภาเพื่อสำเนาแจกจ่ายให้ราชวิทยาลัยทุกแห่ง/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
   
วันที่ 21 กันยายน 2558
1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัด เพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 พร้อมส่งให้แพทยสภาเพื่อสำเนา  แจกจ่ายให้ราชวิทยาลัยทุกแห่ง/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
 
2.กรณีหน่วยงานอื่นเป็นต้นสังกัดให้ดำเนินการตามเดิม
   
วันที่ 12-30 ตุลาคม 2558
แพทย์สมัครขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2559 ณ ราชวิทยาลัย/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ที่รับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขานั้น โดยเลือกสาขา/อนุสาขาเพียงหนึ่งสาขา และสถาบันฝึกอบรมได้ตามจำนวนที่ราชวิทยาลัยนั้นกำหนด แต่ไม่เกินห้าแห่ง โดย
1.ยื่นใบ สมัครที่ราชวิทยาลัย ตามแบบที่แพทยสภากำหนด พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  1.1 หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
       1.1.1  สำเนาบัตรประชาชน
       1.1.2  ระเบียนแสดงผลการศึกษา
  1.2 หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร
  1.3  ประกาศนียบัตรการเพิ่มพูนทักษะ
  1.4  หนังสือแสดงเจตจำนง (statement of purpose) ของผู้สมัครในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในแผนการฝึกอบรม (สาขา/อนุสาขา และสถาบัน) นั้น (ปิดผนึก)
  1.5 หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร ดังต่อไปนี้
       1.5.1 อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษา (สถาบันฝึกอบรมสาขาหลักในกรณีอนุสาขา)
       1.5.2 ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน
       1.5.3 บุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ตามที่ราชวิทยาลัยนั้นกำหนด
 
แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ที่ได้ลงทะเบียนแล้วในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ไม่มีสิทธิสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ หากสมัครซ้ำ ให้แพทย์ผู้นั้นจะหมดสิทธิทั้งการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ และการสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙
   
วันที่ 1 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2558

1.ราชวิทยาลัย/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ที่รับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขา/อนุสาขานั้นตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามเกณฑ์หลักสูตรฯ สาขา/อนุสาขานั้นกำหนด และประกาศกำหนดการดำเนินการจัดลำดับและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการจัดลำดับเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2559

2.ราชวิทยาลัย/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ที่รับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขานั้นประสานให้แต่ละโปรแกรมการฝึกอบรมดำเนินกระบวนการสอบ/สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2559  ตามเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันฝึกอบรม ร่วมกับราชวิทยาลัย/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และ อฝส. ที่รับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขานั้นกำหนด

   
ภายใน 30 ธันวาคม 2558 ราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ส่งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการจัดลำดับเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกสาขา/อนุสาขาที่กำกับดูแลประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ พร้อมรายชื่อสำรอง โดยเรียงลำดับรายชื่อตามที่ประสงค์จะรับแพทย์ผู้นั้นเป็นแพทย์ประจำบ้านจากมากที่สุดเป็นลำดับแรก จนถึงน้อยที่สุดเป็นลำดับสุดท้าย ให้แก่แพทยสภาทางอีเมล์ postgradtmc@gmail.com
   
วันที่ 13 มกราคม 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทยประจำบ้าน แพทยสภา เพื่อดูข้อมูล และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป
   
วันที่ 4 - 15 มกราคม 2559
แพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกสาขา/อนุสาขาในปีการฝึกอบรม 2559 ลงทะเบียน (ด้วยตนเอง) ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนผ่านทาง website www.resident.tmc.or.th/admin
 
กรณีไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในปี 2559
   
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2559 ราชวิทยาลัย/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ตรวจสอบการลงทะเบียนของแพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกสาขา/อนุสาขาในปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ ผ่านทางเว็บไซท์  www.resident.tmc.or.th/admin และจัดการให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไม่สมบูรณ์ รวมทั้งจัดการให้ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรองลงทะเบียนเพิ่มเติมในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (ตัวจริง) ไม่ได้ลงทะเบียนยืนยัน
   
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทยประจำบ้าน แพทยสภา เพื่อสรุปผลการรับแพทย์ประจำบ้านก่อนการนำเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณา
   
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
เสนอคณะกรรมการแพทยสภา อนุมัติผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2559 และประกาศผลดังกล่าว พร้อมประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2559 หลังการสมัครปกติเป็นกรณีพิเศษ
3.1.3 การดำเนินการและขั้นตอนหลังการรับแพทย์ประจำบ้านประจำปีการอบรม 2559 รอบปกติ
ให้ดำเนินการดังนี้ 
   
ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559
ราชวิทยาลัย/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ส่งรายชื่อแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ที่จะเริ่มการฝึกอบรม/ปฏิบัติงานเฉพาะสาขาในปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ ของสถาบันฝึกอบรมและสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ เพิ่มเติม ให้แก่แพทยสภา ทางอีเมล postgradtmc@gmail.com โดยเมื่อรวมจำนวนแล้วต้องไม่เกินศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมสาขา/อนุสาขานั้น
   
วันที่ 1-13 พฤษภาคม 2559
แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานเฉพาะสาขาในปีการฝึกอบรม 2559 และแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านในปีการอบรม 2559 เพิ่มเติม ลงทะเบียน (ด้วยตนเอง) โดยกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนผ่านทาง website www.resident.tmc.or.th/admin 
กรณีไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในปี 2559
   
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2559
ราชวิทยาลัย/สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ตรวจสอบการลงทะเบียนของแพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกสาขา/อนุสาขาในปีการฝึกอบรม 2559 ผ่านทางเว็บไซท์ www.resident.tmc.or.th/admin และจัดการให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไม่สมบูรณ์
   
วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ประชุมคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทยประจำบ้าน แพทยสภา เพื่อสรุปผลการรับแพทย์ประจำบ้านหลังการสมัครปกติ ก่อนการนำเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณา
   
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
เสนอคณะกรรมการแพทยสภา อนุมัติผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ หลังการสมัครปกติ และประกาศผลดังกล่าว
   

 

Link ต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : http://imd.moph.go.th/resident/main/index.php