ประกาศ การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆพ.ศ. ๒๕๕๙

: 15 ก.พ. 59     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

ที่    ๔   /๒๕๕๙

เรื่อง     การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ

พ.ศ. ๒๕๕๙

*******************************

          ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้มีการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ปีละ

หนึ่งครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าสอบยื่นคำขอสมัครสอบฯ และเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งเงิน  ค่าสมัครสอบตามประกาศนี้ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ตามที่ราชวิทยาลัยต่าง ๆ กำหนดดังนี้

  1. สถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ ส่งรายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปยังราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมสาขานั้นๆ
  2. ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ตามข้อ ๑ กรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบที่ website: www.tmc.or.th/tcgme หรือตามที่ราชวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบในวันที่ ๑ มีนาคม – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สถานที่หรือตามที่ราชวิทยาลัยซึ่งกำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขาต่างๆ กำหนดดังต่อไปนี้

สาขา/อนุสาขา

สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร

กม๒๐๑ กุมารเวชศาสตร์

กม๒๐๒ โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

กม๓๐๑ กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

กม๓๐๒ กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

กม๓๐๓ กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

กม๓๐๔ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

กม๓๐๕ กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

กม๓๐๖ กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

กม๓๐๗ กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

กม๓๐๘ กุมารเวชศาสตร์โรคไต

กม๓๐๙ กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

กม๓๑๐ กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

กม๓๑๑ กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ

กม๓๑๒ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทร. ๐ ๒๗๖ ๖๒๐๐ - ๑

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaipediatrics.org

 

จษ๒๐๑ จักษุวิทยา

 

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๐๗๑๕ – ๖

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcopt.org

จว๑๐๑ จิตเวชศาสตร์

จว๑๐๒ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

สำนักงานเลขาธิการ กองจิตเวชและประสาทวิทยา
ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓๑๕ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ ๒๖๔๐ ๔๔๘๘

e-mail : rcpsych.th@gmail.com

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpsycht.org

ปศ๒๐๑ ประสาทศัลยศาสตร์

ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๑๙๙๖

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.neuro.or.th

พธ๑๐๑ พยาธิวิทยากายวิภาค

พธ๑๐๒ พยาธิวิทยาคลินิก

พธ๑๐๓พยาธิวิทยาทั่วไป

พธ๑๐๔ นิติเวชศาสตร์

พธ๓๐๑ ตจพยาธิวิทยา

พธ๓๐๒ พยาธิสูตินรีเวชวิทยา

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑๔ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๓๔๓๖, โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๒๑๒๙รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcthaipathologist.org

รส๑๐๑ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

รส๑๐๒ เวชศาสตร์นิวเคลียร์

รส๒๐๐ รังสีวิทยาทั่วไป

รส๒๐๑รังสีวิทยาวินิจฉัย

รส๓๐๑ ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

รส๓๐๒ ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

รส๓๐๓ รังสีร่วมรักษาของลำตัว

รส๓๐๔ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๙๖๓ – ๔

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcrt.or.th

วส๒๐๑ วิสัญญีวิทยา

วส๓๐๓ วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก

วส๓๐๔ วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพระราม ๔

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๒๙๕, โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๔๒๙๔

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcat.in.th

วส๓๐๒ วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๒ ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๙๗๘ – ๗๙๙๐, ๐ ๒๔๑๙ ๗๙๙๓, ๗๙๙๕

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcat.in.th

วส๓๐๑ การระงับปวด

 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

๒๗๐ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๑๓, โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๙๖

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จากwww.rcat.in.th

คค๑๐๑ เวชศาสตร์ครอบครัว

 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ซอยศูนย์วิจัย

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๑ – ๒

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaifammed.org

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ

วป๒๐๑ระบาดวิทยา

วป๒๐๒ เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว

วป๒๐๓ เวชศาสตร์การบิน

วป๒๐๔ เวชศาสตร์ทางทะเล

วป๒๐๕ เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

วป๒๐๖ สาธารณสุขศาสตร์

วป๒๐๗ สุขภาพจิตชุมชน

วป๒๐๘ อาชีวเวชศาสตร์

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

อาคาร ๑ ชั้น ๒ สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๙๐๓๗๐๓ มือถือ ๐๘๙-๘๑๒๘-๗๗๗

Email : preventionmed@gmail.com

ฟฟ๒๐๑ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีเลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๘๐๘ โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๖๘๐๙

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก http://rehabmed.or.th/

ศศ๒๐๑ กุมารศัลยศาสตร์

ศศ๒๐๒ ศัลยศาสตร์

ศศ๒๐๓ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ศศ๒๐๔ ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ศศ๒๐๕ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ศศ๓๐๑ ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ศศ๓๐๒ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศศ๓๐๓ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ศศ๓๐๔ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทร.๐ ๒๗๑๖ ๖๑๔๑ - ๓

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.surgeons.or.th

สศ๒๐๑ โสต ศอ นาสิกวิทยา

สศ๓๐๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๑๐๓, ๐ ๒๒๕๒ ๗๗๘๗

E-mail: saowaros2001@gmail.com 

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcot.org

สน๒๐๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สน๓๐๑ มะเร็งวิทยานรีเวช

สน๓๐๒ เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

สน๓๐๓ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สน๓๐๔ เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทร. ๐ ๒๗๑๖ ๕๗๒๑ – ๒๒, ๐ ๒๗๑๖ ๕๗๒๔

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rtcog.or.th

อธ๒๐๑ ออร์โธปิดิกส์

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๔๓๖ - ๗; โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๕๔๔๐

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcost.or.th

อย๑๐๑ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

อย๑๐๒ อายุรศาสตร์โรคเลือด

อย๑๐๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อย๒๐๑ อายุรศาสตร์

อย๒๐๒ ตจวิทยา

อย๒๐๓ ประสาทวิทยา

อย๓๐๑ โภชนศาสตร์คลินิก

อย๓๐๒ เวชบำบัดวิกฤต

อย๓๐๓ เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

อย๓๐๔ อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

อย๓๐๕ อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม

อย๓๐๖ อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

อย๓๐๗ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

อย๓๐๘ อายุรศาสตร์โรคไต

อย๓๐๙ อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

อย๓๑๐ อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อย๓๑๑ อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

อย๓๑๒ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๑๖๔๙-๕๑

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpt.org

3.เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

3.1 ใบคำขอสมัครสอบฯ ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ กรอกข้อมูลด้วยตนเองในแบบ

คำขอสมัครสอบที่ website: www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์ลงกระดาษส่งตามที่ราชวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด

3.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสำเนาบัตร MDCARD

3.3 สำเนาบัตรประชาชน

3.4 สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี)

3.5 สำหรับผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร ให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

3.5.1 หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีตามที่เกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้นๆ กำหนด หรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่ากำลังรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีสุดท้ายตามเกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้นและจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมก่อนวันสอบ หรือ

3.5.2 หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจำสาขา ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าระยะเวลาของหลักสูตรตามที่เกณฑ์หลักสูตรสาขานั้นๆ กำหนดสำหรับสาขาประเภทที่ ๑ หรือมีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ เดือนสำหรับสาขาประเภทที่ ๒ หรือ

3.5.3 กรณีผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านมาในระยะเวลาไม่น้อยกว่าหลักสูตรที่รับรองโดยแพทยสภา พร้อมสำเนา ๒ ฉบับ

3.6 สำหรับผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ ให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

3.6.1 หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ๆ จากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง พร้อมสำเนา ๒ ฉบับ

3.6.2 หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจำสาขา/อนุสาขานั้นๆ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าตามที่เกณฑ์หลักสูตรสาขานั้นๆ กำหนด ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

3.7 เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้น ๆ กำหนดเพิ่มเติม

3.8 รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

3.9 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้ (ซึ่งจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

3.10 เงื่อนไขพิเศษเฉพาะสาขา ให้ดูรายละเอียดได้จากประกาศของราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง

 


ประกาศแพทยสภา

ที่    5   /2559

เรื่อง     ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้

ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ

******************************************

          เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ  พ.ศ. 2552   หมวด 5 ข้อ 16 (2) แพทยสภาจึงออกประกาศแพทยสภา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาต่าง ๆ ดังนี้

สาขากุมารเวชศาสตร์

15,000

บาท

สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 

10,000

บาท

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

10,000

บาท

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

10,000

บาท

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

10,000

บาท

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

10,000

บาท

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

10,000

บาท

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต    

10,000

บาท

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

10,000

บาท

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

10,000

บาท

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ        

10,000

บาท

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

10,000

บาท

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

10,000

บาท

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

10,000

บาท

สาขาจิตเวชศาสตร์

12,000

บาท

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

15,000

บาท

สาขาจักษุวิทยา 

6,000

บาท

สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

10,000

บาท

สาขาพยาธิวิทยาคลินิก

10,000

บาท

สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป

10,000

บาท

สาขานิติเวชศาสตร์

10,000

บาท

อนุสาขาพยาธิสูตินรีวิทยา

10,000

บาท

อนุสาขาตจพยาธิวิทยา   

10,000

บาท

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา    

8,000

บาท

สาขารังสีวิทยาทั่วไป     

8,000

บาท

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

8,000

บาท

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

8,000

บาท

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

10,000

บาท

อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

10,000

บาท

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

10,000

บาท

อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

10,000

บาท

สาขาวิสัญญีวิทยา

9,000

บาท

อนุสาขาการระงับปวด   

9,000

บาท

อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่

และทรวงอก

10,000

บาท

อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

8,000

บาท

อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก

8,000

บาท

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

9,500

บาท

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา

6,000

บาท

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

6,000

บาท

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

6,000

บาท

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

6,000

บาท

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

6,000

บาท

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์       

6,000

บาท

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล

6,000

บาท

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

6,000

บาท

สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู     

10,000

บาท

สาขากุมารศัลยศาสตร์

10,000

บาท

สาขาประสาทศัลยศาสตร์

10,000

บาท

สาขาศัลยศาสตร์

10,000

บาท

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง  

10,000

บาท

สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก

10,000

บาท

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

10,000

บาท

อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

10,000

บาท

อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

10,000

บาท

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด   

10,000

บาท

อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

10,000

บาท

สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

15,000

บาท

อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

17,000

บาท

อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

17,000

บาท

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

17,000

บาท

อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี และศัลยกรรมซ่อมเสริม

17,000

บาท

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

6,000

บาท

อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

6,000

บาท

สาขาออร์โธปิดิกส์

10,000

บาท

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

10,500