ประกาศการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ.๒๕๖๐

: 07 ก.พ. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๑/๒๕๖๐
เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ.๒๕๖๐

***************************************************


ประกาศแพทยสภา ที่ 6 /2560
เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ

***************************************************