เกียรติประวัติแพทยสภา

ปูชนียแพทย์แพทยสภา


1.ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์

2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กวี ทังสุบุตร

3.ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช

4.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

5.ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

6.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์

7.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จำลอง หะริณสุต

8.ศาสตราจารย์อุปการคุณ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส

9.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

10.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์

11.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ

12.ศาสตราจารย์อุปการคุณ พลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ

13.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต

14.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พอ.หญิง พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล

15.ศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์

16.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธาดา ยิบอินซอย

17.ศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ธีระ รามสูต

18.นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร

19.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

20.พระบำราศนราดูร (หลง เวชชาชีวะ)

21.พลอากาศเอก นายแพทย์ประกอบ บุรพรัตน์

22.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

23.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา

24.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เปรม บุรี

25.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว

26.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ภูเก็ต วาจานนท์

27.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ร่มไทร สุวรรณิก

28.ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์

29.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วีกิจ วีรานุวัตติ์

30.นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล

31.ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงกรานต์ นิยมเสน

32.ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ

33.ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมาน มันตาภรณ์

34.ศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง

35.ศาสตราจารย์คลินิก(พิเศษ) แพทย์หญิงสุจิตรา นิมมานนิตย์

36.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร

37.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา

38.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณสุภา ณ นคร

39.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี

40.ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

41.นายแพทย์อมร นนทสุต

42.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

43.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

44.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์อวย เกตุสิงห์

45.ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ อำมาตย์เอก พระอาจวิทยาคม
 (ยอร์ช บรัดเลย์ แมคฟาร์แลนด์)

46.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี

47.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

48.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ

ติดต่อเรา

แพทยสภา
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6
ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
F : 02-5901886
P: 02-5901886