กำหนดการรับสมัครแพทย์ฝึกหัดประจำปี พ.ศ. 2563

: 16 ก.ย. 62     : แพทยสภา


สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาจะดำเนินการรับสมัครผู้มีสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ในสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง เข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.tmc.or.th คลิกที่นี่เพื่อสมัครแพทย์ฝึกหัด

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ที่๓๑ /๒๕๖๒

เรื่อง การสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ