เปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564

: 07 ก.พ. 62     : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แพทยสภา


เปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562 – 2564

****************************

          วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.00 น. ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญประชุมคณะกรรมการแพทยสภา วาระใหม่ พ.ศ.2562 – 2564 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับกรรมการใหม่ ทั้ง 29 ท่าน ซึ่งในการครั้งนี้ที่ประชุมได้เลือกนายกแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564

          โดยมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะผู้บริหารแพทยสภาชุดใหม่ ประกอบด้วย

          ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์                             นายกแพทยสภา 
          ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา        อุปนายกแพทยสภา คนที่หนึ่ง
          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร       อุปนายกแพทยสภา คนที่สอง
          พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ              เลขาธิการแพทยสภา
          รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์     รองเลขาธิการแพทยสภา
          นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์                             เหรัญญิกแพทยสภา
                 พร้อมด้วย
          ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี                         อนุกรรมการบริหาร
          นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ                                          อนุกรรมการบริหาร
          รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์            อนุกรรมการบริหาร

          ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาเป็นองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2511 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ และประชาชน โดยที่วัตถุประสงค์ของแพทยสภา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มีดังนี้

          1.    ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
          2.    ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์
          3.    ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
          4.    ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน องค์กรอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข
          5.    ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ
          6.    เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

          โดยวัตถุประสงค์ทั้ง 6 ข้อนี้ แพทยสภา มีหน้าที่ประสาน 3 ภาคส่วน ได้แก่ ประชาชน แพทย์ และสถาบันทางการแพทย์ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้เกิดสมดุลภาพ ผู้บริหารแพทยสภาชุดนี้จึงมีความพร้อมในการนำแพทยสภาให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องมีการพัฒนา/ควบคุมมาตรฐาน และจริยธรรม การประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งคุ้มครองการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีดุลยภาพ ส่งเสริมการผลิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาต่อเนื่อง และการวิจัยทางการแพทย์ให้พอเพียงเหมาะสม และมีคุณภาพ ให้ความคุ้มครองประชาชน และชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างบูรณาการ และเป็นระบบ รวมทั้งให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล / องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทันต่อสถานการณ์ และมีระบบดูแลสุขภาพที่เชื่อถือได้ ด้วยเป้าหมายอันสูงสุดคือ ประชาชนมีสุขภาพดี

          นอกจากนี้ นโยบายเร่งด่วนที่นายกแพทยสภา วาระนี้ต้องดำเนินการคือการเสริมความไว้วางใจของสังคมและแพทย์ ต่อแพทยสภา การฝึกอบรม และสอบของแพทย์ในสาขาต่าง ๆ แก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ....        การจัดระเบียบบริหารจัดการของสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารสภาวิชาชีพต้องเร่งรัดให้เสร็จโดยเร็ว สำหรับเรื่องการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ของแพทยสภานั้นจะมีการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ของแพทยสภาใหม่ต่อไป