โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "ถอดบทเรียนการส่งยาทางไปรษณีย์จากโรงพยาบาลรัฐถึงผู้ป่วยกับมาตรฐานวิชาชีพ" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น ๑๔ อาคารสภาวิชาชีพ...

: 07 ธ.ค. 61     : แพทยสภา
ลงทะเบียนแบบตอบรับ Online ล่วงหน้า เพื่อเข้าร่วมสัมมนา คลิกที่นี่   แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

จำนวนจำกัด  ๒๐๐ ท่าน

(โปรดส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)
ที่ ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย แพทยสภา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๒-๕๙๐-๑๘๘๑, ๐๒-๕๘๙-๗๗๐๐ โทรสาร ๐๒-๕๙๑-๘๖๑๔
Email : epi@tmc.or.th
ผู้ประสานงาน คุณจันทิมา สายสุวรรณนที www.tmc.or.th