ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงความจำนงและการตรวจสอบผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย พ.ศ.๒๕๖๑...

: 07 ธ.ค. 61     : แพทยสภา


ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท

เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงความจำนง และการตรวจสอบ
ผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย พ.ศ.๒๕๖๑