สรุปการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .......

: 02 มิ.ย. 63     : ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย


 

สรุปการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

    

              ตามที่แพทยสภาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2563 แล้วนั้น โดยมีผลสรุปตามเอกสาร ดังนี้

              (1) ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
              (2) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

    จึงขอลงประกาศเผยแพร่ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
แพทยสภา
วันที่ 2 มิถุนายน 2563