สารถึงสมาชิก

: 09 ต.ค. 63     : แพทยสภา


นับตั้งแต่ก่อตั้งแพทยสภา วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2511 จนถึงวันนี้ 9 ตุลาคม 2563 แพทยสภาครบ 52 ปี พอดี เราได้มีการย้ายสถานที่ทำงานมา 3 แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 ตั้งอยู่วังเทวะเวสม์ ชั้น 2 ตึกกองคลง ต่อมา พ.ศ. 2537 ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ชั้น 7 อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เราได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่ ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพแห่งนี้ ด้วยความสนับสนุนของหลายฝ่าย ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนสถานที่ไปอย่างไร แต่ปณิธานขององค์กร ที่ชื่อว่า แพทยสภาไม่เคยเปลี่ยนไป เพราะว่าแพทยสภา มีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแลประชาชน กำกับและดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ ด้วยกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่เป็นนิสิตแพทย์จนเป็นบุคลกรวิชาชีพแพทย์ อีกทั้งแพทยสภา ยังมีหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุข และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย ดังเช่น แพทยสภาได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา วิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา แพทยสภาได้มีส่วนร่วมในการแนะนำ แก้ไขปัญหา ให้ได้รับการคลี่คลาย จนการร่วมมือของทุกๆ ฝ่ายทำให้การสาธารณสุขของไทยได้รับการยกย่องว่าอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก

กว่าแพทยสภาจะก้าวมาถึงวันนี้ได้ แพทยสภาได้มีคณะกรรมการ อนุกรรมการ มาร่วมช่วยกันบริหารจัดการ หลายร้อยคณะ ซึ่งในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณ ท่านอดีตนายกแพทยสภา อดีตเลขาธิการ กรรมการแพทยสภา และท่านประธานคณะทำงานกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของแพทยสภา ที่ได้ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจทำงาน เพื่อประโยชน์ของวงการแพทย์ และประชาชนชาวไทย จนทำให้วงการแพทย์ไทยสามารถพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ก้าวข้ามอุปสรรคมากมายหลายด้าน ผ่านพ้นในทุกวิกฤต ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณด้วยความจริงใจมา ณ โอกาสนี้

ในโอกาสครบรอบ 52 ปี ของแพทยสภา ในปีนี้ เราจัดกิจกรรมอีก 5 กิจกรรม คือ

  1. พิธีทำบุญขึ้นอาคารใหม่ในโอกาส 52 ปี แพทยสภา
  2. การเสวนาเรื่อง”ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย” ดำเนินงานโดย คณะอนุกรรมการประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย
  3. พิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจำนวน 4 ท่าน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหาร ด้านแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ด้านอาจารย์แพทย์และด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ซึ่งคุณสมบัติในด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน ของแต่ละท่าน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นต่อมาได้เป็นอย่างดี
  4. พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ / อดีตนายกแพทยสภา  และอดีตเลขาธิการแพทยสภา
  5. พิธีมอบตู้สะพานบุญแก่โรงพยาบาล 98 แห่ง สำหรับดูแลผู้ป่วยและญาติที่เสียชีวิตห้องฉุกเฉิน ซึ่งเป็นโครงการที่เราสนับสนุนทาง นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่แพทยสภา ได้ร่วมกันกับ สถาบันพระปกเกล้า เพื่อดูแลหลักสูตรนี้  

 

9 ตุลาคม 2563