คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 - 2564...

: 21 ธ.ค. 61     : คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔


ประกาศแพทยสภา
คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
ที่ / ๒๕๖๑

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 - 2564

         ตามที่ คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระพ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ได้มีประกาศแจ้งสถานที่ตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปนั้น

         มติคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่  4/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนสถานที่ตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564 เป็น ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เนื่องจากห้องประชุมดังกล่าว พื้นที่มีความเหมาะสม พร้อมใช้เพื่อการดาเนินการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งได้ดี และมีความสะดวกในการบริหารจัดการ

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

( นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ )

ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔