ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ( ปธพ.8)...

: 09 ก.ย. 62     : แพทยสภา


         ตามที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 นั้น 
        บัดนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 150 คน และรายชื่อสำรองจำนวน 20 คน  ตามประกาศสถาบันพระปกเกล้า ที่ 41 / 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562  

          แพทยสภาขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ( ปธพ. 8 )

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิ๊กตามลิงค์นี้

http://www.kpi.ac.th/media/user/files/pdf/public_pdf/ptp/ptp8/list/ptplist-011.pdf

รายละเอียดการรายงานตัวและการชำระค่าลงทะเบียน คลิ๊กตามลิงค์นี้

http://www.kpi.ac.th/media/user/files/pdf/public_pdf/ptp/ptp8/list/ptplist-02.pdf

แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน  คลิ๊กตามลิงค์นี้

http://www.kpi.ac.th/media/user/files/pdf/public_pdf/ptp/ptp8/list/ptplist-03.pdf

ตารางเรียนหลักสูตร

http://www.kpi.ac.th/media/user/files/pdf/public_pdf/ptp/ptp8/schedule03092562.pdf

*หมายเหตุ*
1. ท่านต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง หากไม่มารายงานตัวตามที่สถาบันฯ กำหนด ทางสถาบันฯ จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการศึกษาอบรม และจะเรียกรายชื่อสำรองต่อไป
2. กรุณาแต่งกายสุภาพ “เสื้อเชิ้ตสีขาว” ในวันรายงานตัวเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และต้องวัดตัวตัดเสื้อสูทเพื่อทำทำเนียบรุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9720/09-0989-3554
นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9694/09-5957-8651
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8186

คำอธิบาย *

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8*

แพทยสภาในฐานะสภาวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มีภารกิจตั้งแต่กำกับดูแลการผลิตนักศึกษาแพทย์ใน 21 คณะแพทย์ศาสตร์ ไปจนถึงควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกว่า 49,000 คน ในสาขาเชี่ยวชาญ 81 สาขา ภายใต้ 14 ราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องรับผิดชอบการตรวจรักษาผู้ป่วยกว่า 200 ล้านครั้งต่อปีในทุกภาคส่วน นอกจากความซับซ้อนทางวิชาการแพทย์ตามเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นแล้ว ความซับซ้อนทางด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจ และกฎหมายก็มีการพัฒนาและทวีความซับซ้อนมากขึ้น ในปัจจุบันโดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก ด้านกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นมิติใหม่ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรม ดังนั้นแพทย์และผู้บริหารสายแพทย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างถ่องแท้ในการตัดสินใจ การกำหนดทิศทางและสมดุลในระบบสุขภาพของประเทศ ภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดเพื่อดูแลประชาชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของรัฐ

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่เป็นสถาบันศึกษาด้านการเมือง การปกครอง กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์อันดับสูงสุดของประเทศภายใต้รัฐสภา ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ผลิตผู้บริหารระดับสูงหลากหลายสาขาและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จึงถือเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่ทั้งสองสถาบันจะได้บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการสร้างความเจริญพัฒนาของประเทศไทยต่อไป

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

 1)ต้องมีเวลาเรียนในหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมดของหลักสูตรฯ
2) ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ – ศึกษาดูงาน – ปัจฉิมนิเทศตลอดกิจกรรม
3) ต้องได้รับการประเมิน “ผ่าน” ในการจัดทำและนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม
4) ต้องไม่ดำเนินการใดๆ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะที่จะได้รับ
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลและเข็มวิทยฐานะระดับประกาศนียบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า และเข็มเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา