การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒...

: 04 ธ.ค. 61     : ประชาสัมพันธ์แพทยสภา


ตามที่ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้เปิดรับสมัครผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง เข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาขอแจ้งให้ทราบว่าได้ส่งใบสมัครไปยังโรงพยาบาลที่ผู้สมัครแสดงความประสงค์สมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานฯแล้ว โดยโรงพยาบาลนั้นๆ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบันประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งรายละเอียดในการสอบคัดเลือกสามารถติดตามได้ที่โรงพยาบาลที่ผู้สมัครเลือกเข้าฝึกอบรม