ฝ่ายทะเบียน


แพทย์จบใหม่

Download : คำขอสมัครสมาชิกและคำขอขึ้นทะเบียนฯ

ส่งคำขอไปยังแพทยสภา พร้อมหลักฐาน คือ

  1. รูปถ่าย 2 นิ้ว (4x5 เซนติเมตร) จำนวน 4 รูป (ไม่สวมหมวก ไม่ยิ้มเห็นฟัน)
  2. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง (ถ้ามี)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับทำ Md card)
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  6. ใบรับรองแพทย์
  7. ค่าธรรมเนียม 4,900 บาท

การชำระค่าธรรมเนียม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่บัญชี 340-2011-74-4

ที่อยู่จัดส่ง

ฝ่ายทะเบียน แพทยสภา
อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 092-4936242, 02-590-1884


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US