ประกาศแพทยสภา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2561 (แก้ไข 22 พฤษภาคม 2562)
แบบรายงานผลตรวจประเมินแผนงานฝึกอบรมตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แบบขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินแผนงานฝึกอบรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อิงเกณฑ์มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษา (PGME) แห่งสมาพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก (WFME)
1. บทนำ
2. ประกาศแพทยสภา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๒๕๖๑
3. เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม
4. ประเด็นสำคัญที่ควรทราบของ มคว. 1 และ มคว. 2
5. คำแนะนำในการเขียนรายงานตามเกณฑ์ WFME
6. ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติเพื่อรับการตรวจประเมิน และเกณฑ์การตัดสินการประเมินคุณภาพ
7. คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินหลัก
8. กำหนดการในวันตรวจประเมินและข้อแนะนำอื่นๆ
9_Entrustable Professional Activities (EPA)
10.1 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา
10.3 ขั้นตอนการเข้าไป download เอกสาร และ การจัดทำ spreadsheet
10.4 จรรยาบรรณ และการปฏิบัติตนของผู้ตรวจประเมินสถาบันของแพทยสภาฯ
10.5 เอกสารสำแดงสำหรับอนุกรรมการหลักผู้ตรวจประเมินสถาบันของแพทยสภา
10.6 ขั้นตอนการลงผลสรุปผลการตรวจประเมินและการรายงานผลการตรวจประเมิน
10.7 ขั้นตอนการรายงานผลการประเมินผู้ตรวจประเมินร่วมและการลงทะเบียนผู้ตรวจประเมินหลัก
10.8 แบบฟอร์มการประเมินผู้ตรวจประเมินร่วม
10.9 หนังสือขอรับรองผู้ตรวจประเมินหลัก
10.10 Checklist มคว.1 ของสาขาหลัก
10.11 Checklist มคว.1 ของอนุสาขา
11 รายชื่อผู้ตรวจประเมินหลักที่แพทยสภารับรองแล้ว
12 วันที่หลักสูตรกลางได้รับการรับรองจากแพทยสภา ณ 1 สค 61
13 แบบฟอร์มการให้ความเห็นของผู้ตรวจประเมินฯ
14 วิธีการสร้าง spreadsheet
15 Checklist มคว.๑ edit 31-7-18
16 แนวทางการขอเปิดแผนงานฝึกอบรม
แบบเอกสารคู่มือการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันการฝึกอบรมหลังปริญญาตามเกณฑ์ WFME