ขณะนี้พ้นกำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านแล้ว หากมีเหตุขัดข้อง กรุณาติดต่อที่ราชวิทยาลัยของท่าน