แจ้งเพื่อทราบ
ถึงแพทย์ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ขณะนี้แพทยสภาอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครของท่านอยู่ สำหรับท่านใดที่มีปัญหาใบสมัครไม่เรียบร้อย ทางราชวิทยาลัย จะติดต่อประสานงานกับท่านต่อไป หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามที่ราชวิทยาลัยที่ดูแลรับผิดชอบในสาขานั้นๆ