T2 / T3 : อนุมัติเข้าสอบฯ 01 เมษายน 2560 - 18 สิงหาคม 2560

T5 : เปิดลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและเลื่อนชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฏาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2560

T3 : บันทึกผลสอบ ฯ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 - 31 สิงหาคม 2560

T2 : รับรองผลสอบ ฯ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 - 31 สิงหาคม 2560