T2 / T3 : อนุมัติเข้าสอบฯ 18 มิถุนายน 2562 - 6 กันยายน 2562

T5 : เปิดลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและเลื่อนชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 - 20 กันยายน 2562

T3 : บันทึกผลสอบ ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 - 6 กันยายน 2562

T2 : รับรองผลสอบ ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 - 6 กันยายน 2562