รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568


 1. พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
 2. ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
 3. ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
 4. นพ.อานุภาพ เลขะกุล
 5. นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์
 6. นพ.อิสระ อริยะชัยพาณิชย์
 7. นพ.เทิดภูมิ เบญญากร
 8. พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ
 9. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ
 10. รศ.พล.ต.พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ
 11. นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล
 12. พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ
 13. นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
 14. รศ.(พิเศษ) นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
 15. น.ท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
 16. รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ
 17. รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์
 18. ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
 19. นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์
 20. ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์
 21. ศ.นพ.วินัย วนานุกูล
 22. ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
 23. พ.อ.(พิเศษ) นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
 24. พล.ต.ท.นพ.พรชัย สุธีรคุณ
 25. นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ
 26. ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
 27. รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
 28. นพ.กรพรหม แสงอร่าม
 29. นพ.ธนกฤต จินตวร
 30. ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง
 31. นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
 32. พ.อ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม
 33. นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ
 34. ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา
 35. รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 36. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
 37. นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 38. ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
 39. ศ.กิตติคุณ นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา
 40. ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
 41. ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช
 42. ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์
 43. นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
 44. รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
 45. นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
 46. นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล
 47. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
 48. ศ.ภิชาน นพ.พินิจ กุลละวณิชย์
 49. ศ.เกียรติคุณ นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
 50. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
 51. นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
 52. รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
 53. นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ
 54. ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์
 55. รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 56. ศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก
 57. ศ.ร.อ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว
 58. พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์
 59. นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร
 60. ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ
 61. นพ.อิราวัต อารีกิจ
 62. พันเอก นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 63. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร
 64. รศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ
 65. ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ
 66. นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย
 67. นพ.วิษณุกร อ่อนประสงค์
 68. นพ.นครชัย เผื่อนปฐม
 69. นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 70. นพ.พินิจ หิรัญโชติ
 71. นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล
 72. นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย
 73. นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
 74. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุสลานันท์
 75. นพ.อานนท์ จำลองกุล
 76. นพ.ธนวรรฒน์ โชติมา
 77. นพ.สถาพร จินารัตน์
 78. นพ.จเร ใครน้ำ
 79. นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ
 80. นพ.เทวัญ ธานีรัตน์
 81. นพ.บัญชา แดงเนียม
 82. นพ.โอภาส คุ้มกองสุวรรณ
 83. นพ.จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์
 84. นพ.มนตรี คำมูลตา
 85. นพ.ธีรภาพ ลิ่วลักษณ์
 86. นพ.กิตติพงศ์ พงศ์แพทย์พิพัฒน์
 87. พญ.ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา
 88. นพ.ธีร์ทัศน์ ชมบัณฑิตย์
 89. นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์
 90. นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์