ประกาศจากแพทยสภา

17 พฤศจิกายน 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๓๒ / ๕๖๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม


16 ตุลาคม 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๘ / ๒๕๖๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒


16 ตุลาคม 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 29 / 12566 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม


22 กันยายน 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด พ.ศ.2566 รอบที 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 3


18 กันยายน 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการอบรม 2567 รอบที่ 1


18 กันยายน 66    ฝ่ายทะเบียน

แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 7 สาขา


8 กันยายน 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ 76/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2566


8 กันยายน 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ 77/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2566


8 กันยายน 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ 97/2565 (ก) เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2565


17 สิงหาคม 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๒ /๒๕๖๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖'๖ รอบที่ ๑ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒


10 สิงหาคม 66    ฝ่ายทะเบียน

แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 48 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้ที่ MD E-Service


26 กรกฎาคม 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ ๗๑/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ ๑ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๗


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 28 พ.ย 66

แพทยสภา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์...  Read more

Card image cap

: 27 พ.ย 66

คติธรรม เนื่องในวันแพทย์ไทย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖...  Read more

Card image cap

: 27 พ.ย 66

สารจากนายกแพทยสภา เนื่องในโอกาสวันแพทย์ ปี ๒๕๖๖   Read more

Card image cap

: 27 พ.ย 66

ขอเชิญรับชม รายการพิเศษ เนื่องในวันแพทย์ 27 พฤศจิกายน 2566  Read more

Card image cap

: 27 พ.ย 66

แพทยสภาร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2566...  Read more

Card image cap

: 24 พ.ย 66

แพทยสภา จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรแพทยสภา ด้วยหลักสูตรชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง...  Read more

Card image cap

: 23 พ.ย 66

แพทยสภาจัดการประชุมวิชาการชวนหมอรู้ ครั้งที่ 2/2566 “โฆษณาที่เกี่ยวข้องการแพทย์อย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัย”...  Read more

Card image cap

: 17 พ.ย 66

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ประกาศปิดทำการ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566...  Read more

Card image cap

: 16 พ.ย 66

แถลงการณ์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การส่งเสริมให้เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เติบโตอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และแข็งแกร่ง...  Read more

Card image cap

: 15 พ.ย 66

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเทียบเท่ากับคุณวุฒิปริญญาเอก ของแพทย์ผู้จบหลักสูตรที่ได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติจากแพทยสภา...  Read more

Card image cap

: 14 พ.ย 66

แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช...  Read more

Card image cap

: 07 พ.ย 66

แพทยสภาร่วมกับสภาวิชาชีพ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์เบื้องต้น...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร

56 ปีแพทยสภา

วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

 

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต