ประกาศจากแพทยสภา

20 พฤษภาคม 67    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศแพทยสภา คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2568-2570 ที่ 2/2567 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา


13 พฤษภาคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภาที่ 26/2567 เรื่อง ขอบเขตของแพทยสภาในการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย


9 พฤษภาคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่อง สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567


7 พฤษภาคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.2567


22 เมษายน 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ 32/2567 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม นอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2567


27 มีนาคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ 27/2567 เรื่อง การดำเนินการของนักศึกษาแพทย์ขาวไทยและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย


27 มีนาคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ 28/2567 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม นอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๗


15 มีนาคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 2


8 มีนาคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 2/2567 เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2567


16 มกราคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา 1/2567 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม


16 มกราคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ 4 /2567 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2567


16 มกราคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา 5/2567 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2567


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 21 พ.ค. 67

ตรวจเยี่ยมและสรุปผลการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566...  Read more

Card image cap

: 14 พ.ค. 67

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันมหิตลาธิเบศร เรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Non-Technical Skills Training ครั้งที่ 1 (NTS1) บรรยายโดย วิทยากรพิเศษ กัปตันนายแพทย์ก...  Read more

Card image cap

: 09 พ.ค. 67

คณะกรรมการแพทยสภาต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษ แพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 5/2567 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567...  Read more

Card image cap

: 19 เม.ย. 67

แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล...  Read more

Card image cap

: 10 เม.ย. 67

แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...  Read more

Card image cap

: 01 เม.ย. 67

แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...  Read more

Card image cap

: 01 เม.ย. 67

แพทยสภาเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ EEC ด้านการแพทย์  Read more

Card image cap

: 26 มี.ค. 67

แพทยสภาจัดการจับฉลากตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องสำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี 2567...  Read more

Card image cap

: 25 มี.ค. 67

แพทยสภาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรม หลักสูตรหัตถการและการรักษาสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม...  Read more

Card image cap

: 22 มี.ค. 67

สรุปผลการดำเนินงานแพทยสภา 1 ปี กุมภาพันธ์ 2566 - ธันวาคม 2566 คณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566 – 2568...  Read more

Card image cap

: 22 มี.ค. 67

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย แพทยสภา ขอเชิญชวนสมาชิกแพทยสภาที่สนใจ“สมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภากองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์” ประจำปี 2567...  Read more

Card image cap

: 21 มี.ค. 67

แพทยสภา โดย คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันเพิ่มพูนทักษะเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร

56 ปีแพทยสภา

วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

 

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต