ประกาศจากแพทยสภา

21 ธันวาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1


9 ธันวาคม 65    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม


9 ธันวาคม 65    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2565


9 ธันวาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภาที่ 100/2565 ว่าด้วยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566


30 พฤศจิกายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

หลักเกณฑ์การรับพิจารณากรณีแพทย์ชาวต่างชาติยื่นคำขอให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ


28 พฤศจิกายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภาที่ 97/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2565


1 พฤศจิกายน 65    ฝ่ายทะเบียน

คำขอใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568


17 ตุลาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒


28 กันยายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)


15 กันยายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1


15 กันยายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภาที่ 79/2565 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2565


13 กันยายน 65    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คําสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1275/2565 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 26 ม.ค. 66

แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม ครั้งที่ 3 Workshop Day 1: New version WFME Workshop Day 2: Workplace - based assessment & Non-technical skills...  Read more

Card image cap

: 19 ม.ค. 66

ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดของโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2566...  Read more

Card image cap

: 19 ม.ค. 66

การอบรม Workshops สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม วันที่ 24 -25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย...  Read more

Card image cap

: 13 ม.ค. 66

ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2566-2568 ที่ 3/2566 เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568...  Read more

Card image cap

: 11 ม.ค. 66

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร ครั้งที่ 1/2566  Read more

Card image cap

: 10 ม.ค. 66

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2566 โดย กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข...  Read more

Card image cap

: 10 ม.ค. 66

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ปิดทำการ วันที่ 13 มกราคม 2566  Read more

Card image cap

: 09 ม.ค. 66

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาและหัตถการที่เหมาะสมสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานให้โรงพยาบาลชุมชน (ระยะไม่เกิน 1 ปี)...  Read more

Card image cap

: 08 ม.ค. 66

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 7...  Read more

Card image cap

: 05 ม.ค. 66

ขอเชิญชวนแพทย์ ทุกท่าน เข้าร่วมชมการเปิดตัว MD eConnect application  Read more

Card image cap

: 05 ม.ค. 66

แพทยสภา จับมือ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวแอปฯ “MD eConnect” เชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลต่อยอดบริการแพทย์ทั่วประเทศ...  Read more

Card image cap

: 28 ธ.ค. 65

เตรียมพบกับการเปิดตัว Application MD eConnect สำหรับแพทย์ โดยแพทยสภา  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US