ประกาศจากแพทยสภา

5 สิงหาคม 65    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565


5 สิงหาคม 65    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ.2565


18 กรกฎาคม 65    ฝ่ายทะเบียน

แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 จำนวน 21 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว


8 กรกฎาคม 65    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลเกี่ยวกับฉลากบรรจุยา พ.ศ.2565


6 กรกฎาคม 65    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568 เรื่อง การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์และการจ้างเหมาบริการงานเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568


30 มิถุนายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2565


24 มิถุนายน 65    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ประกาศที่ 46/2565 เรื่อง แนวทางการทำรายงานการผ่าศพทางนิติเวช


23 มิถุนายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ เรื่อง โรงพยาบาสสมุทรปราการ ขอรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒


14 มิถุนายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 1


14 มิถุนายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2


27 พฤษภาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 10/2565 เรื่อง การศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายของสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระบบออนไลน์


25 พฤษภาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 9/2565 เรื่อง ความเสี่ยงจากการไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 04 ส.ค. 65

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10...  Read more

Card image cap

: 02 ส.ค. 65

แพทยสภา จับมือ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปอพ.1)...  Read more

Card image cap

: 07 ก.ค. 65

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565...  Read more

Card image cap

: 01 ก.ค. 65

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่เลขานุการ 1 ตำแหน่ง...  Read more

Card image cap

: 26 มิ.ย. 65

พิธีมอบรถเข็นผู้พิการจากมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...  Read more

Card image cap

: 26 มิ.ย. 65

“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” ณ จังหวัดราชบุรี...  Read more

Card image cap

: 25 มิ.ย. 65

คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ โดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) และ คณะแพทย์อาสา...  Read more

Card image cap

: 24 มิ.ย. 65

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย ตำแหน่ง นิติกร...  Read more

Card image cap

: 24 มิ.ย. 65

คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา วาระ 2564-2566 เข้าเยี่ยมเยียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...  Read more

Card image cap

: 24 มิ.ย. 65

พิธีห่มผ้าพระมหาธาตุ พระสงฆ์ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี...  Read more

Card image cap

: 15 มิ.ย. 65

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง...  Read more

Card image cap

: 15 มิ.ย. 65

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ร่วมกับ The Better Health Programme กำหนดจัด e-journal workshop...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US