ประกาศจากแพทยสภา

28 กันยายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)


15 กันยายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1


15 กันยายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภาที่ 79/2565 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2565


13 กันยายน 65    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คําสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1275/2565 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


11 กันยายน 65    ฝ่ายทะเบียน

แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 27 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว


9 กันยายน 65    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการด้านเซลล์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาล เฉพาะกรณีการใช้เซลล์เพื่อการบำบัดรักษา พ.ศ.2565


9 กันยายน 65    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย


15 สิงหาคม 65    ฝ่ายทะเบียน

แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 39 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว


11 สิงหาคม 65    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

การกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลายในกฎหมาย


11 สิงหาคม 65    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยสถาบันมหิตลาธิเบศร


5 สิงหาคม 65    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565


5 สิงหาคม 65    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ.2565


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 28 ก.ย. 65

เลขาธิการแพทยสภารับเรื่องร้องเรียนจาก เครือข่ายมูลนิธิเด็ก และ เยาวชน...  Read more

Card image cap

: 26 ก.ย. 65

ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบ 55 ปีแพทยสภา  Read more

Card image cap

: 26 ก.ย. 65

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย...  Read more

Card image cap

: 24 ก.ย. 65

แพทยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล...  Read more

Card image cap

: 24 ก.ย. 65

แพทยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ กระทรวงสาธารณสุข...  Read more

Card image cap

: 14 ก.ย. 65

โครงการค่ายศาลยุติธรรม กับ แพทยสภา ครั้งที่1 (ยพ.1)  Read more

Card image cap

: 12 ก.ย. 65

เปิดฝึกอบรม Workshops สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง New Version of WFME & Workplace-Based Assessment...  Read more

Card image cap

: 12 ก.ย. 65

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา...  Read more

Card image cap

: 11 ก.ย. 65

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ...  Read more

Card image cap

: 10 ก.ย. 65

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7-9 และคณะแพทย์อาสา  ร่วมพิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี...  Read more

Card image cap

: 08 ก.ย. 65

ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...  Read more

Card image cap

: 07 ก.ย. 65

ประกาศแพทยสภาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งนิติกรในสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US