สารจากนายกแพทยสภา

: 05 ม.ค. 65     : แพทยสภา
แพทยสภา ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพของแพทย์ ก่อตั้งมาเมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2511 จนถึงปัจจุบัน แพทยสภา ก้าวขึ้นปีที่ 54 แพทยสภาได้มีการย้ายสถานที่ทำงานมา 3 แห่ง ครั้งแรก พ.ศ. 2511 มีสำนักงานอยู่วังเทวะเวสม์ ชั้น 2 ตึกกองคลัง ต่อมา พ.ศ. 2537 ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ชั้น 7 อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ใหม่ ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ต่อมานายกแพทยสภา ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย "มหิตลาธิเบศร" เป็นชื่ออาคารสภาวิชาชีพ ตามหนังสือ ที่ พส. 010/12308 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 และได้มีหนังสือตอบจากสำนักพระราชวัง ที่ พว 0202.2/ 21382 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ความว่า

“ตามหนังสือที่อ้างถึง แพทยสภา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญ พระนามาภิไธย "มหิตลาธิเบศร" เป็นชื่ออาคารสภาวิชาชีพ ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปีพุทธศักราช 2561 ว่า “อาคารมหิตลาธิเบศร”

ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณา”

ทั้งนี้ “อาคารมหิตลาธิเบศร” เป็นที่ทำการถาวรของ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตั้งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

ด้วยการสนับสนุนของทุกฝ่าย ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนสถานที่ไปอย่างไร แต่ปณิธานขององค์กร ที่ชื่อว่าแพทยสภา ไม่เคยเปลี่ยนไป เนื่องจากแพทยสภา มีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแลประชาชน กำกับและดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ ด้วยกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่เป็นนิสิตแพทย์จนเป็นบุคลากรวิชาชีพแพทย์ อีกทั้งแพทยสภา ยังมีหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุข และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้แพทย์/เจ้าหน้าที่ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ สมหวังตั้งใจในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ปราศจากทุกข์โศกและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

นายกแพทยสภาCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต