กลับสู่เว็บไซต์แพทยสภา

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ โดย แพทยสภา

ที่มา: แพทยสภา

ดูรายละเอียด


คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์

ที่มา: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562

ดูรายละเอียด


ข้อมูลจากราชวิทยาลัยทางการแพทย์

ลำดับ ประกาศ/ข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ จุดยืน ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ในเด็กและวัยรุ่น
ที่มา : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ลงวันที 1 กรกฎาคม 2562
2 ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ที่มา : ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ลงวันที 28 มิถุนายน 2562
3 ข้อมูลหลักฐานวิชาการแพทย์ (evidence based) ที่เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ โดย ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ที่มา : ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ลงวันที 28 มิถุนายน 2562

กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา

ที่มา: FDA-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และราชกิจจานุเบกษา

ลำดับ กฎหมาย ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
2 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับให้ต้องไม่รับโทษ พ.ศ.2562
4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้ทำลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชาสำหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5และบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วยตาม มาตรา 22 (2) ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับให้ต้องไม่รับโทษ พ.ศ.2562
6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562
7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุง หรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ.2562
8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562
9 ฐานข้อมูลกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของกองวัตถุยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา