ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 31 ก.ค. 63

ประชุมเสวนาเรื่อง "แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล" (ครั้งที่ 2)...  Read more

Card image cap

: 31 ก.ค. 63

ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ...  Read more

Card image cap

: 31 ก.ค. 63

การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถาบันผลิตแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง...  Read more

Card image cap

: 31 ก.ค. 63

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563...  Read more

Card image cap

: 31 ก.ค. 63

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ...  Read more

Card image cap

: 29 ก.ค. 63

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563...  Read more

Card image cap

: 28 ก.ค. 63

กำหนดการประชุมเสวนา "แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล" (ครั้งที่ 2)...  Read more

Card image cap

: 23 ก.ค. 63

ขั้นตอนการทำ MD Card ในกรณีที่ท่านมาที่แพทยสภา  Read more

Card image cap

: 23 ก.ค. 63

แพทยสภา และ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแสดงความห่วงใย จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท และทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาล...  Read more

Card image cap

: 23 ก.ค. 63

ประกาศแพทยสภา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (telemedicine) และคลินิกออนไลน์...  Read more

Card image cap

: 20 ก.ค. 63

แจ้งเตือนภัยการเรียกเก็บคืนยา Normal saline solution เลขทะเบียน 1A 1721/30 รุ่นการผลิต 065007 จากท้องตลาด...  Read more

Card image cap

: 20 ก.ค. 63

แจ้งเตือนเฝ้าระวังและระงับการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Zontrixone เลขทะเบียน 1C 186/54 ทุกรุ่นการผลิต...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US