ประกาศจากแพทยสภา

25 ตุลาคม 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

แนวทางการออกใบรับรองแพทย์ ให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19


20 ตุลาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 31/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (เพิ่มเติม)


19 ตุลาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม


18 ตุลาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด 2564 รอบ 2


27 กันยายน 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ "แพทย์" ทุกท่านที่ได้รับวัคซีนโควิด19 กรอกแบบสอบถามนี้ เพื่อการศึกษาเรื่องอุบัติการณ์การเกิดผื่นผิวหนังหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มแพทย์ของประเทศไทย


22 กันยายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

หลักสูตรราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้เทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก


17 กันยายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1


13 กันยายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

Regulation for Medical Profession Training of Foreign Doctors in Thailand


13 กันยายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 27/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่าง ๆ


31 สิงหาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 90/2564 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองปริญญา สำหรับบุคคลชาวต่างชาติ


25 สิงหาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 23/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ


25 สิงหาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 26/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ (เพิ่มเติม)


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 12 ต.ค. 64

ประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพของประชาคมอาเซียน (HSSWG) ครั้งที่ 51...  Read more

Card image cap

: 11 ต.ค. 64

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยื่นหนังสือส่งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564...  Read more

Card image cap

: 07 ต.ค. 64

แพทยสภาจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปีแพทยสภา  Read more

Card image cap

: 07 ต.ค. 64

ประชุม คณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน (AJCCM) ครั้งที่ 29...  Read more

Card image cap

: 06 ต.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย...  Read more

Card image cap

: 23 ก.ย. 64

แพทยสภาร่วมกับสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพร่างกายและพัฒนาดุลยภาพทางใจในหัวข้อ “เกษียณอย่างเกษม”...  Read more

Card image cap

: 23 ก.ย. 64

รพ.อุดรธานี ร่วมกับแพทยสภา และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลชุมชน...  Read more

Card image cap

: 20 ก.ย. 64

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครนิติกรประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย...  Read more

Card image cap

: 31 ส.ค. 64

ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักวิชาการฝึกอบรมและสอบ ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา...  Read more

Card image cap

: 26 ส.ค. 64

แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online โครงการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4 "Post COVID and mental care"...  Read more

Card image cap

: 24 ส.ค. 64

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่4 Post COVID and mental care...  Read more

Card image cap

: 20 ส.ค. 64

ข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับคุณหมอ เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz C 220 d AMG Dynamic ได้ง่ายๆ...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US