T2 / T3 : อนุมัติเข้าสอบฯ
18 มิถุนายน 2562 - 18 ตุลาคม 2562

T5 : เปิดลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและเลื่อนชั้นปี ตั้งแต่วันที่
16 กันยายน 2562 - 20 กันยายน 2562

T3 : บันทึกผลสอบ ฯ ตั้งแต่วันที่
1 กรกฏาคม 2562 - 22 ตุลาคม 2562

T2 : รับรองผลสอบ ฯ ตั้งแต่วันที่
1 กรกฏาคม 2562 - 22 ตุลาคม 2562

  • ปิดการอนุมัติเข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตร (สำหรับ T2* และ T3*) :: วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นี้
  • เปิดให้บันทึกผลการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตร (สำหรับ T3* เท่านั้น) :: ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ถึง 22 ตุลาคม 2562 นี้

เกณฑ์การจัดทำแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่างๆ (Update 13 กรกฎาคม 2560)
สาขา / อนุสาขา วันที่แพทยสภารับรอง วันที่มีผลใช้บังคับ ดาวน์โหลด
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
  กุมารเวชศาสตร์
  กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
  กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
  กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
  กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
  กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
  กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
  กุมารเวชศาสตร์โรคไต
  กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
  กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
  กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
  (เข้าปี ๔) โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  จักษุวิทยา
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  จิตเวชศาสตร์
  จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  จิตเวชศาสตร์การเสพติด
  จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  (เข้าปี ๒) จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  (เข้าปี ๓) จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  (เข้าปี ๓) จิตเวชศาสตร์การเสพติด
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
  พยาธิวิทยากายวิภาค
  พยาธิวิทยาคลินิก
  พยาธิวิทยาทั่วไป
  เวชศาสตร์บริการโลหิต
  นิติเวชศาสตร์
  ตจพยาธิวิทยา
  พยาธิสูตินรีเวชวิทยา
  โลหิตพยาธิวิทยา
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
  เวชศาสตร์ครอบครัว
  เวชศาสตร์ครอบครัว (ในบริการ)
  เวชศาสตร์ครอบครัว
  เวชศาสตร์ครอบครัว (ในบริการ)
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
  โสต ศอ นาสิกวิทยา
  ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
  โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  ออร์โธปิดิกส์
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
  รังสีวิทยาทั่วไป
  รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
  เวชศาสตร์นิวเคลียร์
  รังสีวิทยาวินิจฉัย
  ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
  ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
  รังสีร่วมรักษาของลำตัว
  รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
  (เข้าปี ๒) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
  วิสัญญีวิทยา
  เวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา)
  วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
  วิสัญญีสำหรับเด็ก
  วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)
  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว)
  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การบิน)
  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล)
  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก)
  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร์)
  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน)
  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)
  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การจราจร)
  (เข้าปี ๒) เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  ศัลยศาสตร์
  กุมารศัลยศาสตร์
  ศัลยศาสตร์ทรวงอก
  ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
  ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
  (เข้าปี ๒) กุมารศัลยศาสตร์
  (เข้าปี ๒) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  (เข้าปี ๒) ศัลยศาสตร์ทรวงอก
  (เข้าปี ๒) ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  (เข้าปี ๓) กุมารศัลยศาสตร์
  (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ทรวงอก
  (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  (เข้าปี ๔) ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  มะเร็งวิทยานรีเวช
  เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  อายุรศาสตร์โรคเลือด
  อายุรศาสตร์
  ประสาทวิทยา
  ตจวิทยา
  โภชนศาสตร์คลินิค
  เวชบำบัดวิกฤต
  เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
  อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
  อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
  อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  อายุรศาสตร์โรคไต
  อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  อายุรศาสตร์การนอนหลับ
  (เข้าปี ๒) อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  (เข้าปี ๒) อายุรศาสตร์โรคเลือด
  (เข้าปี ๒) ประสาทวิทยา
  (เข้าปี ๒) ตจวิทยา
  (เข้าปี ๓) อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  (เข้าปี ๒) เวชบำบัดวิกฤต
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  ประสาทศัลยศาสตร์
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 12 May 2016 01 Jul 2016
  (เข้าปี ๒) เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 12 May 2016 01 Jul 2016